Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister, 7,5 hp

Journalism BA (A), Media Law for Journalists, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO076G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Lag och rätt för journalister
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2017-03-13
 • Fastställd: 2017-03-23
 • Senast ändrad: 2020-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskap om medborgerliga fri- och rättigheter och om rätten att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor utan inblandning från myndigheters sida.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- kunna beskriva den svenska tryck- och yttrandefrihetens utveckling och i ett historiskt perspektiv förstå lagstiftningens nuvarande sammansättning och status.
- kunna redogöra för de väsentligaste beståndsdelarna och begreppen i de tre grundlagar som sammantaget garanterar yttrande- och tryckfriheten: Regeringsformen (RF), Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
- kunna redogöra för och förstå begrepp och innebörd i de för yttrandefriheten och publicistisk verksamhet begränsande allmänna lagarna: Dataskyddsförordningen (GDPR), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Upphovsrättslagen.

Innehåll

Kursen behandlar:
- Fundamenta i svensk grundlagstiftning och för massmedier relevant allmän lag
- Absoluta och begränsningsbara medborgerliga fri- och rättigheter
- Innehåll och begrepp samt översiktlig tolkning av innehåll och begrepp i TF, YGL, Offentlighets- och sekretesslagen, Dataskyddsförordningen, Upphovsrättslagen.
- Relationen mellan "det allmänna" och "det enskilda" i svensk grundlag, med betoning på 2:a kap TF
- Pressdoktriner - den liberala pressdoktrinens betydelse för TF
- Historiska perspektiv på tryckfrihet, kriser och debatter under 1800- och 1900-tal

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M200: Skriftlig examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M301: Skriftlig examination, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Att publicera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Offentlighetsprincipen i praktiken
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Hed, Irja
 • Titel: Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
 • Förlag: Jure
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jeanette Gustafsdotter
 • Titel: Journalistikens lagar. Om medierätt, etik och att hitta fakta
 • Förlag: Morfem
 • Upplaga: Senaste upplagan