Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Sociology BA (A), Leadership and Organizational Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO107G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskaps- och organisationsutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursens mål är att introducera teorier om organisation och ledarskap, för att förbättra studentens förmåga att uppmärksamma och tolka viktiga aspekter i organisationens liv. Detta syftar till att ge en bättre förståelse för drivkrafter och logik bakom organisationsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- Beskriva och jämföra de olika organisationsteoretiska perspektiv som behandlas under kursen
- Beskriva och jämföra de olika ledarskapsteorier som behandlas under kursen
- Diskutera genusbegreppet i relation till ledarskap och organisationer
- Beskriva och diskutera olika aspekter av organisationsutveckling som behandlas under kursen

Innehåll

Breddkurs. Kursen inleds med grundläggande kunskaper om organisationer och ledarskap. Olika teorier ställs mot varandra i syfte att presentera varierande perspektiv och idéer. Kursen fortsätter med att analysera förutsättningar för ledarskap och relationer mellan medarbetare och ledare. Särskild vikt läggs vid organisationsutveckling och genusfrågor i organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och uppgifter.

Examination

1000: Organisation och ledarskap - grundläggande teorier, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Ledarskap och förändring, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Makt och kön, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning och seminarier samt PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment kan förekomma.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gun, Lundberg, Ulf,
 • Titel: Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bolman, Lee, G., & Deal, Terrence, E
 • Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Due Billing, Yvonne.
 • Titel: Viljan till makt? Om kvinnor och identitet i chefsjobb
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kallin, Thomas & Styhre, Alexander.
 • Titel: Organisation och organisering
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jönsson, Sten
 • Titel: Ledarskapsboken
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wahl, Anna & Linghag, Sophie
 • Titel: Män har varit här längst. Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursen utgör en breddning inom sociologi och kan ingå i examen men inte ersätta del av Grundnivån (A) i huvudområde.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO008G, Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.