Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp

Mathematics and Science Education BA (A), Natural Science and Technical Knowledge for Primary School Teacher, Year 4-6, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AM002G
 • Ämne huvudområde: Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2020-04-07
 • Senast ändrad: 2020-04-08
 • Giltig fr.o.m: 2020-04-01

Syfte

Den studerande ska förvärva:
- grundläggande kunskaper och förståelse i naturvetenskap och teknik.
- fördjupade kunskaper om relevanta delar i styrdokumenten samt rollen som lärare i naturvetenskap och teknik.
- förmåga och tilltro att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning inklusive praktiska övningar inom naturvetenskap och teknik i förskoleklass till och med grundskolans årskurs fyra till sex.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för ämneskunskaper i teknik och naturvetenskap som är tillräckliga för att vara förtrogen med undervisning i dessa ämnen i årskurs fyra till sex i grundskolan
- stödja sin pedagogiska argumentation på relevanta kunskaper om barns begreppsbildning i naturvetenskap och teknik
- planera, organisera, dokumentera och värdera undervisning, inkluderande praktiska övningar, i naturvetenskap och teknik
- förklara grunderna för bedömning samt ge exempel på former för bedömning inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen
- kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad
- använda grundläggande kunskaper om insamling, tolkning och sammanställning av kvantitativa data

Innehåll

Kursen är indelad i fem tematiska delar.

Naturvetenskap och teknik i skolan (NVT)
- Skolans styrdokument och olika läromedel.
- Elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga fenomen och företeelser.
- Betygssättning, bedömningsformer och bedömningskriterier.
- Naturvetenskapliga arbetsmetoder och sammanställning och tolkning av kvantitativa data.
- Projektarbete: planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningsmoment inom naturvetenskap eller teknik.

Organismer, sinnen, kropp, hälsa och hållbar utveckling (OSK)
- Människans kroppsdelar och organsystem.
- Sinnen, sinnesorgan och deras funktion.
- Jämförelser med andra organismers organ och sinnen.
- Kost, näringsämnen och energi.
- Kropp och hälsa.
- Barns motoriska utveckling.
- Livets utveckling på jorden.
- Hållbar utveckling.
- Pubertet och sexualitet.

Året runt i naturen (ÅRN)
- Fotosyntes och förbränning.
- Vår plats i universum, solsystemet, väder och årstidsväxlingar.
- Artkunskap och arter i närmiljö samt livscykler.
- Naturvård och naturen som resurs.
- Materians kretslopp, energiflöden och hållbar utveckling.

Fysik och kemi i vardag och samhälle (FYKE)
- Materia: rena ämnen, blandningar, lösningar och olika aggregationstillstånd.
- Grundämnen och partikelmodell för att beskriva materiens uppbyggnad.
- Material och materialegenskaper.
- Vatten och vattnets egenskaper.
- Kraft, energi och rörelse.
- Termodynamik, temperatur och värme.
- Magnetism och elektricitet.
- Modern fysik.

Teknik och samhälle (TEK)
- Utveckling och konstruktion av tekniska föremål.
- Tekniskt språk, tekniska begrepp och ritningar.
- Tekniska system i hemmet och samhället.
- Säkerhet i hemmet.
- Programmering

I delmomenten ingår:
- Ämnesdidaktik.
- Vetenskaplig metod, modeller.
- Praktiska övningar samt laborationsteknik, exkursionsteknik och säkerhet.
- Digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen.
- Utomhuspedagogik.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier. Undervisning bedrivs på campus samt via lärplattformen.

Examination

2001: NVT: Utomhuspedagogik, Praktisk examination, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: NVT: Styrdokumenten, eleverna och undervisningen, Skriftlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: NVT: Planera undervisning, Projektarbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: OSK: Kropp, hälsa, sexualitet och samlevnad, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2005: OSK: Organ och sinnen, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2006: OSK: Hållbar utvecking, Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2007: ÅRN: Fotosyntes och förbränning, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2008: ÅRN: Ekosystem i närmiljön, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2009: ÅRN: Astronomi, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2010: FYKE: Fysikexperiment, Praktisk examination, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2011: FYKE: Elevlaboration, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2012: FYKE: Fysik och kemi, Salstentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2013: TEK: Läslogg, Skriftlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2014: TEK: Programmering, konstruktioner och styrning med barn, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2015: TEK: Teknik i samhället , Muntlig och skriftlig presentation, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt, Rosberg, Maria,
 • Titel: Naturvetenskapens bärande idéer: För lärare f-6
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789140696885
 • Författare/red: Björn Andersson
 • Titel: Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-06896-1
 • Författare/red: Brügge, Britta, Glantz, Matz, Sandell, Klas
 • Titel: Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789147122684
 • Författare/red: Dahlgren, Lars Owe, Sjölander, Sverre, Strid, Jan Paul, Szczepanski, Anders (red.)
 • Titel: Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789144045597
 • Författare/red: Grimvall, Göran
 • Titel: Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789144094786
 • Författare/red: Johansson, Myrtel, Sandström, Maria
 • Titel: Undervisa i teknik - för lärare F-6
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 978-91-40-69166-8
 • Författare/red: Jönsson, Anders, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt, Löfgren, Lena
 • Titel: Bedömning i NO - Grundskolans tidiga år
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789140682185
 • Författare/red: Pleijel, Håkan
 • Titel: Ekologi - en introduktion
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789140681256
 • Författare/red: Stolpe, Karin, Höst, Gunnar, Hallström, Jonas (red.)
 • Titel: Teknikdidaktisk forskning för lärare. Bidrag från en forskningsmiljö.
 • Förlag: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik
 • Kommentar: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1190817/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Sund, Per, Sund, Louise
 • Titel: Hållbar utveckling: ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789147122592
 • Författare/red: Östklint, Olle, Johansson, Sverker, Anderberg, Elsie
 • Titel: Fysik för lärare
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789144076652

Referenslitteratur

 • Författare/red: Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Nilsson, Karin, Sallnäs, Dora
 • Titel: Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789140689306
 • Författare/red: Lättman, Robert, Wejdmark, Mats
 • Titel: Att lära in ute året runt - Årskurs F-9
 • Förlag: Outdoor Teaching Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789197910880
Till kursen tillkommer tre kompendier i biologi och ett kompendium i kemi. Dessutom ingår kursplaner för förskolan och grundskolan, kommentarmaterial till kursplaner inom naturvetenskap och teknik samt DiNO-material från Skolverket, http://www.skolverket.se.

I övrigt tillkommer annat egenproducerat material, kopierat material, vetenskapliga artiklar, samt material hämtat från hemsidor.
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som NV003G