Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Basic Psychology: Introduction and Application, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS118G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-11-08
 • Fastställd: 2018-06-15
 • Senast ändrad: 2020-03-16
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-08

Syfte

Kursens syfte är att på en översiktlig nivå ge kunskap om, psykologiska teorier, perspektiv och begrepp samt psykologi som vetenskaps- och forskningsfält.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
1. visa förståelse för centrala psykologiska begrepp och teorier
2. visa förståelse för olika forskningsområden och forskningsmetoder inom psykologin

Färdighet och förmåga
3. applicera psykologisk teoribildning på vardagliga fenomen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. förhålla sig till forskningsetiska principer gällande forskning inom psykologin

Innehåll

Kursens innehåll ger en översikt av både vetenskapligt förhållningssätt, individperspektiv som; varseblivning, tankeprocesser, personlighet och utveckling, samt perspektiv på hur vi fungerar i grupp och samhälle.

Aktuell forskning illustreras genom föreläsningar av forskare vid Mittuniversitetets psykologiämne.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och läsinstruktioner.

Examination

2001: Självrättande test, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Webbtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker stegvis genom 7 datorbaserade obligatoriska test och avslutas med en webbtentamen.
Detta innebär att test 1 måste vara godkänt innan test 2 kan genomföras och så vidare. Samtliga obligatoriska test måste vara godkända innan webbtentamen kan genomföras.

De 7 obligatoriska testen kan genomföras på valfri dag och tid under kursperioden. Webbtentamen erbjuds vid 3 tillfällen (ordinarie, omexamination samt uppsamlingstillfälle) på en schemalagd dag samt tid.

Samtliga obligatoriska test och webbtentamen måste vara godkända för att slutbetyg ska registreras.

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hwang, P., Lundberg, I., & Smedler, A-C.
 • Titel: Grunderna i vår tids psykologi.
 • Förlag: Natur och Kultur.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Övrig information Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.
Kursens innehåll ger en bra förberedelse inför kommande studier i psykologi. Den kan även användas som en breddning inför examen inom annat ämnesområde.

Då kursen är en breddkurs är den inte behörighetsgivande till nästa nivå (B) av kurser i psykologi. Aktuell kurs kan ej tillgodoräknas till det A- respektive B-block om 30hp som ges vid Mittuniversitetets psykologiämne.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess och dator.