Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp

Physics BA (A), Mechanics I, 6 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FY015G
 • Ämne huvudområde: Fysik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Mekanik I
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-08
 • Fastställd: 2007-04-02
 • Senast ändrad: 2020-04-24
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

I kursen lär du dig grundläggande mekaniska begrepp och att lösa enklare mekaniska problem. Du tränar också på att genomföra, analysera och tolka fysikaliska experiment. Kursen ger dig en grund för fortsatta studier i fysik och teknik.

Lärandemål

Den studerande skall vid avslutad kurs kunna:
- redogöra för de begrepp som ingår i kursen, och använda dessa begrepp för att analysera och jämföra olika mekaniska skeenden
- lösa mekanikproblem genom att välja och använda lämpliga mekaniska samband samt genom att utföra enklare matematiska beräkningar
- använda vedertagna och angivna normer för redovisning av lösningar
- följa givna instruktioner för att genomföra experiment, analysera mätdata och tolka resultaten
- redovisa, förklara och försvara genomförda mätningar och erhållna resultat i loggbok och rapport
- tillämpa vedertagna normer för språkriktighet och angivna normer för akademiskt skrivande vid rapportskrivning

Innehåll

Fysikaliska storheter, enheter och måttsystem, fysikaliskt modelltänkande, experimentell metodik och mätteknik, partiklars och partikelsystems statik, kinematik och dynamik, konstanslagar, arbete och energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, rotation kring fix axel, centralkraftsrörelse, mekaniska svängningar.

Behörighet

Fysik GR (A), Ingenjörsmetodik, 6 hp och Matematik GR (A), Algebra, 3 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Examination

L201: Laborationer, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Två laborationer ingår. Redovisning sker med loggbok. På en av laborationerna ingår också redovisning med skriftlig rapport.

T101: Skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Slutbetyget på kursen baseras på en sammanvägd bedömning av hur väl momenten har klarats av.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hugh Young, Roger Freedman
 • Titel: University Physics with Modern Physics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: Kap. 1-11 och 13-14 med undantag för vissa avsnitt.

Sidan uppdaterades 2021-12-07