Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A), Tourism of Today, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR030G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Turism idag
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-09-29
 • Fastställd: 2009-10-13
 • Senast ändrad: 2020-03-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-02

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för turismen som fenomen, samt kännedom om vilka drivkrafter som samverkar för dess utveckling. Vid sidan av turismens historiska utveckling och mer traditionella uttryck läggs också fokus på de trender och strömningar vi kan se idag.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:
- Definiera, förklara och kritiskt diskutera centrala begrepp samt grundläggande
teorier kopplade till turism.
- Redogöra för processer och faktorer som påverkar dels turisters motiv till att resa,
val av resmål och aktiviteter, dels turistföretags och destinationers förmåga att
anpassa sig till och aktivt agera i en föränderlig omvärld.
- Koppla samman relevant praktisk och teoretisk kunskap inom området och
kunna kommunicera denna på ett strukturerat och reflekterande sätt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till turism som samhällsfenomen liksom akademiskt ämne. Kursen beskriver hur turismen fungerar och på vilka sätt den påverkar och påverkas av de olika samhälleliga sammanhang den verkar i. I kursen förklaras och konkretiseras relevanta begrepp, såsom destination, attraktioner, hållbarhet etc., som kan bidra till att förstå och hantera turismens olika uttryck. Studenten väljer i slutet av kursen ett fördjupningsområde med målet att ställa teoretiska perspektiv mot turismens praktiska yttringar.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets läroplattform Moodle. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande under momentet. Undervisning och återkoppling kan ske på engelska.

Examination

0024: Presentation, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0025: Diskussion I, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0026: Diskussion II, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Diskussion III, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0031: Hemtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom diskussionsuppgifter och individuella inlämningsuppgifter. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

För mer information om betygskriterier se: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Om studenten fått betyg F på hela kursen men önskar fullgöra den kontaktar studenten fakultetsadministratör inför nästa gång kursen ges för att anmäla att kompletteringar kommer att lämnas in.

Kursen ges i nära samarbete med turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet.

Denna kurs, TR030G, är att jämställas med kursen TR052G, Turismvetenskap GR (A) Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp, vilket innebär att den som redan examinerats på TR052G ej kan antas och examineras på denna kurs.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Cooper, Chris
 • Titel: Essentials of Tourism
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tillväxtverket
 • Titel: Fakta om svensk turistnäring.
 • Förlag: Tillväxtverket
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: www.tillvaxtverket.se
Kompendier och annat material kan tillkomma. Förmedlas av lärarna vid kursstart.