Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp

Nursing Science BA (C), Scientific Method, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM093G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig metod
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-03-23
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper i vetenskapsteori och metod, samt aktuell forskning inom huvudområdet omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

1. Identifiera och värdera vetenskapliga metoder relevant för omvårdnad och omvårdnadsforskning
2. Tillämpa, värdera och förklara teorier och begrepp relevant för vetenskaplig metod och omvårdnad
3. Självständigt värdera, planera, motivera och dokumentera olika vetenskapliga metoder genom att söka, kritiskt granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer
4. Reflektera, kombinera och kritiskt granska olika former av forskningsdesign, datainsamling och analysmetoder inom kvantitativ- och kvalitativ omvårdnadsforskning
5. Identifiera, värdera och kritiskt granska styrkor och svagheter med utförd metod
6. Identifiera, värdera och försvara etiska frågeställningar relevanta för omvårdnadsforskning
7. Identifiera och värdera ytterligare behov av kunskap inom dagens omvårdnadsforskning och kliniska implikationer
8. Sammanställa aktuell forskning inom en fördjupad del av huvudområdet omvårdnad utifrån vårdandet, där människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ingår i en ämnesfördjupning
9. Försvara och motivera den egna ämnesfördjupningen inom omvårdnadsforskning i relation till relevant teori, begrepp och tidigare omvårdnadsforskning

Innehåll

- forskningsetik
- vetenskapsteori/forskningsdesign
- kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
- tillämpad ämnesfördjupning, granskning av aktuell omvårdnadsforskning

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända betyg i:
Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp,
Medicinsk vetenskap GR (A) Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp,
Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Allmän hälso- och sjukvård I, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp,
Omvårdnad. GR (A) Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp,
Medicinsk vetenskap (GR B) Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B) Information och undervisning i omvårdnadsarbete, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (B) Vård vid ohälsa och sjukdom II, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B) Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B) Allmän hälso- och sjukvård II (VFU), 15 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar föreläsningar, individuellt arbete, workshops och diskussionsforum.

Examination

2001: Examination 1. Kvalitativ/kvantitativ design och analys, Muntlig och skriftlig presentation, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Examination 2. Ämnesfördjupning, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Examination 3. Individuell skriftlig salstentamen , 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Dessa två provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Friberg, F
 • Titel: Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
 • Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T
 • Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practic
 • Förlag: JP Lippincott Company
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
Relevant litteratur från tidigare kurser i sjuksköterskeprogrammet.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden mm regleras i Högskoleförordningen

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM079G.