Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp

English MA, Literature and Environment, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN015A
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Litteratur och miljö
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-08-01
 • Fastställd: 2015-10-26
 • Senast ändrad: 2020-03-16
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom områden "miljö och litteratur" och ekokritik inom det engelskspråkiga litteraturfältet.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- demonstrera en god förståelse av fälten "litteratur och miljö" och ekokritiken
- identifiera, ge exempel och diskutera utvecklingen av dessa fälten från deras början under 1800-talet fram tills idag
- jämföra primära texter med hjälp av teman, teoretiska termer och begrepp från fälten ekokritik och grön humaniora
- skriva en vetenskaplig uppsats som visar goda kunskaper i litteraturanalys och tillämpningen av relevanta teoretiska termer och begrepp
- arbeta med andra studenter för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial – dess primära och sekundära litteratur

Innehåll

Kursen presenterar både ekokritik som en samling litteraturkritiska ansatser som fokuserar på såväl traditionellt "naturskrivande" (genren "nature writing" på engelska) som mer politiskt och filosofiskt engagerade texter influerade av idéer från den moderna miljörörelsen. Ekokritiska texter som representerar en rad teoretiska perspektiv kommer att granskas i samband med läsningen av primärlitteraturen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar

Examination

M100: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Momentet examineras genom:

Skriftliga inlämningsuppgifter
Presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur
Deltagande i gruppdiskussioner

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Churchill, Caryl
 • Titel: Escaped Alone
 • Förlag: Nick Hern Books
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: 64 sidor
 • Författare/red: Hughes, Langston
 • Titel: Selected Poems of Langston Hughes
 • Förlag: Vintage Classics
 • Upplaga: 1990
 • Författare/red: Semple, Maria
 • Titel: Where'd You Go, Bernadette
 • Förlag: Little Brown
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: 351 sidor
 • Författare/red: Whitman, Walt
 • Titel: Leaves of Grass

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hiltner, Ken (Ed.)
 • Titel: Ecocriticism: The Essential Reader
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: 382 sidor
Ett urval av artiklar och E-böcker tillhandahålles av institutionen.
Övrig information
Kursen ingår som en valbar kurs i Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.