Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Computer Science BA (C), Advanced Business Reshaping, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV023G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Avancerad verksamhetsutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Fastställd: 2009-10-26
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskap kring den verksamhetsutveckling som sker inom företag och myndigheter. I kursen behandlas affärssystem och arkitektur och hur detta både påverkar och påverkas av organisationens kundrelationer och interna processer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- analysera en organisations hantering av relationer till sina kunder eller medborgare,
- analysera processer i en organisation,
- förklara och exemplifiera olika behov av affärssystem i organisationer,
- kategorisera olika typer av arkitekturer,
- söka och använda vetenskapliga artiklar,
- ställa upp och skriva PM inklusive referenser.

Innehåll

Affärssystem
Arkitektur
Kundrelationer (CRM, Customer Relationship Management)
Processbaserad verksamhetsutveckling/processmodellering
Vetenskapligt skrivande

Behörighet

Datavetenskap GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen förutsätter omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för specifika kurstillfällen definieras i schemat. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Undervisningen bedrivs genom ett antal sammankomster på campus samt även i flexibel form.

Examination

I104: Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P104: PM 1, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P204: PM 2, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P304: PM 3, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P404: PM 4, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är förberedande för Datavetenskap GR (C), Examensarbete, 15 h.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Akenine, D.
 • Titel: Boken om IT-arkitektur
 • Upplaga: 2014 eller senare upplaga
 • Förlag: HOI Förlag
 • Författare/red: Buttle, F., Maklan, S.
 • Titel: Customer Relationship Management - Concepts and Technologies
 • Upplaga: 2015 eller senare
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Ljungberg A, Larsson E
 • Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Upplaga: 2012 eller senare upplaga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Monk E. F., Wagner B. J.
 • Titel: Concepts in Enterprise Resource Planning
 • Upplaga: 2012 eller senare upplaga
 • Förlag: Cengage Learning

Referenslitteratur

 • Författare/red: Ahlemann F., Stettiner E., Messerschmidt M., Legner C.
 • Titel: Strategic Enterprise Architecture Management - Challenges, Best Practices, and Future Developments
 • Upplaga: 2012 eller senare
 • Förlag: Springer-Verlag
 • Författare/red: Britton, C.
 • Titel: IT Architectures and Middleware - Strategies for Building Large Integrated Systems
 • Upplaga: 2004 eller senare upplaga
 • Förlag: Addison-Wesley
 • Författare/red: Knox, Maklan, Payne, Peppard, Ryals
 • Titel: Customer Relationship Management - Perspectives from the marketplace
 • Upplaga: 2003 eller senare upplaga
 • Förlag: Butterworth Heinemann
 • Författare/red: Lankhorst, M.
 • Titel: Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis
 • Upplaga: 2013 eller senare upplaga
 • Förlag: Springer
 • Författare/red: Magnusson, J. och Olsson, B.
 • Titel: Affärssystem
 • Upplaga: 2008 eller senare upplaga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 358

Sidan uppdaterades 2022-07-14