Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Introduction to Enterprise and IT Architectures, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV028G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Introduktion till koncern- och IT-arkitektur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2015-10-14
 • Fastställd: 2015-12-22
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Olika beskrivningar av arkitekturer har fått allt större betydelse och används idag inom både affärs-, verksamhets- och systemutveckling i både privata och offentliga organisationer. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till arkitektur och spänner över affärsarkitektur, verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur, liksom även andra typer av arkitekturer. Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion för fortsatta studier eller till dig som arbetar i angränsande områden såsom IT-ledning, förvaltning, utveckling (till exempel kravanalytiker, testledare), projektledare eller beställare från verksamheten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara vad arkitektur är och varför den är viktig,
- beskriva olika skikt och modeller i arkitekturer och hur de hänger ihop,
- lista yrkesrollerna i branschen och deras respektive ansvar,
- beskriva hur arkitekturen beskrivs i olika notationer,
- tillämpa notationer i några utvalda exempel,
- beskriva vanligt förekommande arbetsmetodiker och hur dessa styr arkitekturarbetet,
- exemplifiera hur arkitekturen behöver förvaltas inom en organisation,
- sammanfatta vanligt förekommande arkitekturriktlinjer och deras användning,
- tillämpa en enklare arkitekturbeskrivning på något objekt.

Innehåll

Arkitektur - introduktion
Skikt av arkitektur och olika modelltyper
Roller kopplade till de olika skikten av arkitektur
Beskrivningar av arkitekturer i olika notationer
Arbete med arkitektur kopplat mot olika arbetsmetodiker
Arkitekturens livscykel och arkitekturstyrning
Arkitekturriktlinjer
Tillämpningar av arkitektur

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 30 hp, inkluderande en kurs i programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

I101: Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I301: Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Akenine, D., Kammerfors, E., Toftefors J.
 • Titel: Boken om IT-arkitektur
 • Förlag: Hoi förlag
 • Upplaga: 2014 eller senare

Referenslitteratur

 • Författare/red: Lankhorst, M.
 • Titel: Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis
 • Förlag: Springer
 • Upplaga: 2013 eller senare upplaga