Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Fotografi GR (A), Fotohistoria, 7,5 hp

Photography BA (A), Photo History, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT026G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotohistoria
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2017-03-31
 • Fastställd: 2018-01-22
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över fotografins historia, dess framväxt och utveckling. Syftet är att ge en kunskapsbas i viktiga strömningar, influenser och utövare som påverkat utvecklingen av samtida fotografi.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- identifiera betydande bildskapare, bilder och riktningar inom konst- och fotohistoria
- redogöra för den grundläggande utvecklingen av bildens historia och dess aspekter
- analysera bilder i förhållande till samhällskulturen där bilder skapades
- förstå och kunna tillämpa grundläggande kompositionslära

Innehåll

Kursen belyser:
- Introduktion till bildens historia.
- Kompositionslära
- Fotografiska metoder
- Betydelsefulla influenser från bildens historia

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och enskilda arbeten.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

P100: Muntlig presentation, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R100: Rapport, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S100: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rosenblum, Naomi
 • Titel: World history of Photography
 • Förlag: Abbeville Press Inc.,U.S.
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Robert Hirsch
 • Titel: Seizing the Light
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.