Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Datateknik GR (A), Operativsystem introduktion, med tillämpningar i Linux, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Introduction to Operating Systems, with Applications in Linux, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT158G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Operativsystem introduktion, med tillämpningar i Linux
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2014-03-17
 • Fastställd: 2014-05-06
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos ett modernt operativsystem med parallellbearbetning.
Målsättningen är att ge generella teoretiska kunskaper om hur operativsystem är uppbyggda samt praktiska erfarenheter av ett Linuxbaserat operativsystem.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna
- redogöra för den principiella funktionen hos de viktigaste logiska delarna som t.ex. minnes- och processhantering i ett operativsystem och förklara deras inbördes relationer,
- redogöra för ett operativsystems gränssnitt mot hårdvara, mjukvara och mot användare,
- redogöra för de vanligaste problemen med resursfördelning och känna till vanliga lösningar på dessa problem,
- använda ett Unix/Linux-baserat operativsystem.

Innehåll

I kursen ingår följande moment:
- grundbegrepp och historik,
- uppbyggnad och struktur,
- processer och trådar,
- minneshantering med virtuellt minne,
- kommunikation med in-/utenheter,
- filsystem,
- synkroniseringsmekanismer och deadlock,
- installera ett Linux-baserat operativsystem,
- terminalhantering och skriptning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-postkorrespondens eller diskussionsgrupper.

Examination

I103: Skriftlig inlämningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L103: Laborationer och inlämningsuppgifter, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q103: Webbaserad examination, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Stallings, William
 • Titel: Operating Systems: Internals and Design Principles
 • Förlag: Pearson Education International / Prentice Hall
 • Upplaga: Senaste
 • Webbadress: http://williamstallings.com/

Referenslitteratur

 • Författare/red: Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne
 • Titel: Operating System Concepts
 • Förlag: Wiley
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Helmke, Matthew
 • Titel: Ubuntu Unleashed
 • Förlag: Pearson Education International / SAMS
 • Upplaga: Senaste
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT011G.