Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering – en introduktion, 15 hp

Rehabilitation Science BA (A), Labour Market, Working Life and Vocational Rehabilitation - an Introduction, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH062G
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering – en introduktion
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Vård 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-03-09
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-03-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge övergripande kunskaper om arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

Redogöra för välfärdsteoretiska antaganden om arbetets värde för människa och samhälle

Redogöra för hur välfärden i Sverige är organiserad utifrån centrala aktörer och arenor

Redogöra för arbetsgivarens arbetsmiljö - och rehabiliteringsansvar

Redogöra för centrala faktorer som har betydelse för arbetslivsinriktad rehabilitering

Identifiera och diskutera grundläggande faktorer som inverkar på (o)jämlikhet på arbetsmarknaden utifrån ett intersektionellt perspektiv

Innehåll

Kursen innehåller övergripande orientering och kunskaper om
- olika modeller att organisera välfärd
- det svenska välfärdssystemet, dess historia och uppbyggnad
- en övergripande orientering om den svenska arbetsmarknaden
- arbetets betydelse för människan
- aktörer i arbetslivsinriktad rehabilitering
ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier, vilka är examinerande.

Examination

2001: Socialpolitik och välfärdssamhällets utmaningar, Seminarieuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering, Seminarieuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: (O)jämlikheter på arbetsmarknaden, Seminarieuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering, Hemtentamen, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Den här kursen motsvarar (överlappar) delmomentet "Arbete, hälsa och rehabilitering - en introduktion till Rehabiliteringsvetenskap" i kursen RH039G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M & Torbjörn, I.
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i samspel
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kap 3-8
 • Författare/red: Bengtsson, B., Berglund, T.
 • Titel: Arbetslivet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kap 1-4, 10, 12-18
 • Författare/red: Ekholm, J., Vahlne Westerhäll. L., Bergroth, A,. Schüldt Ekholm. K,.
 • Titel: Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kap 1- 3, 5- 12, 15- 16.
 • Författare/red: Sandberg, Å. (red)
 • Titel: Arbete & välfärd – Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige
 • Förlag: Studentlittaratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kap 1-10
Vetenskapliga artiklar och övrig text kan tillkomma.