Statsvetenskap GR (A), Internationell politik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Internationell politik, 7,5 hp

Political Science Ba (A): International Politics, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK005G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Internationell politik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2020-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen ger en introduktion till statsvetenskapen vad avser ämnets teoretiska kärna och former för politiskt beslutsfattande internationellt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

-redogöra för de grundläggande dragen i den internationella politikens olika teoribildningar,
-uppvisa grundläggande kunskaper om den internationella politikens empiri och frågor,
- kunna redogöra för utvecklingen inom den internationella politiken

Innehåll

Internationell politik fokuserar på det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, instrument och arenor för handling. Vidare presenteras dominerande teorier inom området.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Examination

1000: Internationell politik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter eller uppsats.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier http://www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Beeson, Mark & Bisley, Nick
 • Titel: Issues in 21st Century World Politics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave McMillan
 • Författare/red: Kaldor, Mary
 • Titel: New And Old Wars: Organized Violence in a Global Era
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Stanford University Press
 • Författare/red: Mingst, Karen A. & Ivan M. Arreguín-Toft
 • Titel: Essentials of international relations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norton

Sidan uppdaterades 2022-07-14