Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6 hp

Industrial Engineering and Management Ba (A), Introduction, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG001G
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 75%, Teknik 25%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2008-06-10
 • Fastställd: 2008-08-05
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-04-01

Syfte

Syftet med kursen är att introducera centrala begrepp och teorier inom ämnet industriell ekonomi, och förståelse för hur dessa har utvecklats över tid.

Lärandemål

Den studerande ska efter godkänd kurs kunna:
- beskriva och definiera grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdet industriell ekonomi,
- beskriva ämnets historik och dess nutida status,
- redogöra för ämnets utveckling i relation till innovationsprocesser och teknikskiften,
- beskriva olika affärsmodeller och strategier,
- genomföra ekonomiska analyser och bedömningar,
- tillämpa grundläggande bokföring och redovisning.

Innehåll

- Industriell ekonomi som ämne, grundläggande begrepp och teorier
- Ämnets historiska kontext och nutid: Från industriell revolution till digitalisering
- Logistik och värdekedja
- Affärsstrategi och strategimodeller
- Finansiell analys och produktkalkylering
- Bokföring och redovisning
- CSR och hållbarhet

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier och projekt. Delar kan vara obligatoriska.

Examination

I108: Skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I208: Skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T108: Skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, I108: Skriftlig inlämningsuppgift 1 (produktkalkylering)
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I208: Skriftlig inlämningsuppgift 2 (bokföring)
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, T108: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som FÖ048G eller FÖAA76.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Engwall, M, Jerbrant, A, Karlson, B, Storm, P
 • Titel: Modern industriell ekonomi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-07