Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Test Methodology, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV052G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Testmetodik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2011-04-04
 • Fastställd: 2012-04-23
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge teoretisk och praktisk kunskap inom testmetodik med inriktning mot idrottsvetenskap.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Redogöra för grundprinciper inom testmetodik.
- Tillämpa, sammanfatta och redogöra för olika fysiologiska testmetoder.
- Motivera val av test utifrån ett syfte, såväl på individ- som gruppnivå
- Genomföra test samt samla in och presentera testdata.

Innehåll

- Teoretiska begrepp, definitioner och principer inom testmetodik / Theoretical
concepts, definitions and principles of test methodology
- Laborationer och praktiskt arbete / Laboratory and practical work
- Metodologiska principer för direkta och indirekta testmetoder / Methodological
principles for direct and indirect exercise testing
- Aeroba och anaeroba testmetoder / Aerobic and anaerobic test methods
- Testmetoder för antropometri och kroppssammansättning / Methods for
anthropometric and body composition evaluation
- Testmetoder för rörlighet och balans/ Methods for evaluation of flexibility and
balance
- Testmetoder för tillämpad biomekanik/ Methods for applied biomechanics

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi 7,5 hp eller motsvarande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Detaljerad information ges i studiehandledningen.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

5000: Praktisk tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

6000: Teoretisk tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

7000: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig individuell tentamen, 3 hp. Betyg A-F
Praktisk tentamen samt skapande av testrapport, 3 hp. Betyg G/U
Presentation av eget arbete samt aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp. Betyg
G/U.

Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Haff, G., & Dumke, C.
 • Titel: Laboratory manual for exercise physiology
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Elphinston, J.
 • Titel: Total stabilitetsträning för prestationsutveckling och skadeprevention
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Heyward, V. H.
 • Titel: Advanced fitness assessment and exercise prescription
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Powers SK, Howley ET
 • Titel: Exercise Physiology - Theory and Application to Fitness and Performance
 • Förlag: McGrawHill
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sports and exercise science
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer.