Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap AV, Examensarbete för magisternivå, 30 hp

Sports Science MA, Master Degree Project (one year), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV015A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Examensarbete för magisternivå
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-08-29
 • Fastställd: 2019-10-01
 • Senast ändrad: 2020-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-18

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa och tillämpa sin kunskap om forskningsprocessens olika delar. Kunna tillämpa såväl kvalitativa som kvantitativa undersöknings- och analysmetoder samt skriftligt och muntligt presentera och försvara ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Moment 1 (15 hp)

Kunskap och förståelse
- Förklara och värdera olika undersökningsmetoder och forskningstraditioner samt argumentera för när de är lämpliga att använda.
- Identifiera, skriftligt sammanfatta och värdera tidigare forskning inom vissa delar av huvudområdet.
- Självständigt och systematiskt utifrån valt problemområde formulera tydliga och ämnesrelevanta problemställningar.

Färdighet och förmåga
- Välja population, design utifrån tillgängliga och adekvata metoder.
- Tillämpa och fördjupa statistiska kunskaper för att genomföra parametriska och icke-parametriska analyser samt tillämpa och fördjupa kvalitativ analysmetod på ett begränsat material.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Diskutera forskningsetiska principer och tillämpa etiska överväganden.
- Motivera ställningstaganden och överväga konstruktiv kritik.
- Reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap och själv ta ansvar för kunskapsutveckling.

Moment 2 (15 hp)

Kunskap och förståelse
- Förklara och tillämpa den empiriska forskningsprocessens grundläggande delar som studie-objekt, perspektiv, design, data, datainsamlingsformer, analystekniker samt skrivprocessen i såväl kvalitativ som kvantitativ forskning.

Färdighet och förmåga
- Argumentera för de begrepp och den metod som används.
- Självständigt genomföra systematisk datainsamling och relevant analys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Föra ett reflekterande etiskt resonemang och göra etiska överväganden utifrån sitt eget projekt.
- Dra slutsatser och argumentera för dess giltighet.
- Motivera ställningstaganden och överväga konstruktiv kritik.

Innehåll

Moment 1 (15hp / 15 credits)
- Litteratur- och informationssökning samt analys/ Literature and information search and analysis
- Kvantitativ och kvalitativ design/ quantitative and qualitative design
- Forskningsetiska principer / principles of research ethics
- studera, analysera och bearbeta frågeställningar/ study, analyse and work with research questions
- Författa och muntliga försvara en projektplan/ Write and orally defend a project plan
- Opponera på en annan projektplan/ Opposition of another project plan.

Moment 2 (15hp / 15 credits)
- skriva ett självständigt arbete/ written independent project
- opponent- och respondentskap/opponent- and respondent statements

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Undervisning sker genom föreläsningar, online och campusbaserad seminarier och individuella handledning.

Examination

1000: Moment 1, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Moment 2, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom två obligatoriska moment:

Moment 1, 15hp (betyg G/U)

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning av en projektplan, opposition av en annan projektplan samt aktivt deltagande vid seminarier (inklusive seminarier på campus).

Moment 2, 15hp (betyg A-F)
Examination sker i form av författande av en D-uppsats, försvar och opposition av egen individuell uppsats samt aktivt deltagande vid seminarium/-er.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Berg, K.E. & Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science and Recreation
 • Förlag: Lippincott Williams and Wilkins
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Cresswell,J. W.
 • Titel: Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches
 • Förlag: Sage Publications ltd
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Day, R.A & Gastel B.
 • Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: O´Donoghue, P.
 • Titel: Research Methods for Sports performance analysis
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Thomas, J,.Nelson, J. & Silverman, S.
 • Titel: Research Methods in Physical Activity
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God forskningsed, Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011
 • Webbadress: http://vr.se/sok.4.235f40c212384f2ca66800035.html?query=god+forskningsed&submit=S%C3%96K

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008 eller senare
 • Författare/red: Jersild, P.C.
 • Titel: Medicinsk etik i fickformat
 • Webbadress: www.ki.se
 • Författare/red: O´Donoghue, P.
 • Titel: Statistics for sports and exercise studies
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2012
Vetenskapliga artiklar tillkommer.