Statsvetenskap GR (A), Kriminalpolitik och det svenska politiska systemet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Kriminalpolitik och det svenska politiska systemet, 7,5 hp

Political Science BA (A), Criminal Politics and the Swedish Political System, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK056G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kriminalpolitik och det svenska politiska systemet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-05-12
 • Fastställd: 2021-05-20
 • Senast ändrad: 2021-05-20
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om det svenska politiska systemet, introducera kriminalpolitik ur ett ideologiskt och partipolitiskt perspektiv samt ge kunskaper om den roll som tjänstemän spelar i att både utforma och genomföra kriminalpolitik.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

- Redogöra för det svenska politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt
- Redogöra för ideologiska och partipolitiska åsiktsskillnader inom kriminalpolitik
- Redogöra för offentliga tjänstemäns roller inom ramen för kriminalpolitik

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om det svenska politiska systemets uppbyggnad, med särskilt fokus på hur politiska beslut fattas, från idé till implementering. Den andra delen fokuserar särskilt på kriminalpolitiken och beskriver hur såväl partipolitiska som ideologiska åsiktsskillnader påverkar synen på brott och straff. Den tredje och avslutande delen behandlar också kriminalpolitiken, men nu med fokus på de som arbetar i offentlig sektor, och vilka roller de spelar i att både utforma och implementera politiken.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, samt grupparbeten. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Inlämningsuppgift 1, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig gruppuppgift

2000: Inlämningsuppgift 2, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Skriftlig individuell uppgift

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Statsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Statsvetenskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bäck, Henry., Erlingsson, Gissur Ó., Larsson, Torbjörn
 • Titel: Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Hysing, Erik & Olsson, Jan
 • Titel: Tjänstemän i politiken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Tham, Henrik
 • Titel: Kriminalpolitik – Brott och straff i Sverige sedan 1965
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts
Artiklar motsvarande ca 100 sidor tillkommer

Sidan uppdaterades 2022-07-14