Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

History BA (A), Military History, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI097G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Militärhistoria
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen är en fristående kurs som syftar till att den studerande ska få en övergripande orientering i den militärhistoriska utvecklingen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna redogöra för och diskutera den land- och sjöbaserade krigföringen, från flodkulturerna till vår samtid.

Innehåll

Kursen ger en orientering i militärhistorisk utveckling från äldre tid till vår samtid, med betoning på vapenteknik, strategi, taktik, logistik och militär organisation. Kursen innehåller även ett militärhistoriskt underifrånperspektiv. I centrum står den västerländska land- och sjöbaserade krigsföringen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Föreläsningarna är obligatoriska och ingår i examinationen.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen genomförs via skriftliga rapporter, veckofrågor och en avslutande större hemuppgift

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI008G, Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Keegan, John
 • Titel: The face of a battle: a study of Agincourt, Waterloo and the Somme
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Pimlico
 • Författare/red: Red Parker, Geoffrey
 • Titel: The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of the West
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Cambridge University Press

Litteratur och annat undervisningsmaterial kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14