Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad, 15 hp

Nursing Science MA, Advanced Surgical Nursing, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM132A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Avancerad kirurgisk omvårdnad
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-04-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursen syfte är att ge fördjupade omvårdnadskunskaper inom kirurgisk och ortopedisk sjukvård

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- Självständigt identifiera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadsbehov vid kirurgisk och ortopedisk sjukvård
- Relatera farmakologiska verkningsmekanismer och läkemedelsanvändning till aktuell klinisk situation.
- Analysera och reflektera över vårdkvalitet, patientsäkerhetsaspekter och interprofessionellt samarbete
- Analysera och reflektera över patientens och anhörigas välbefinnande utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter
- Beskriva ett hälsofrämjande förhållningsätt samt reflektera hur detta kan appliceras inom kirurgisk och ortopedisk sjukvård

Innehåll

- Diagnos och behandling vid olika kirurgiska och ortopediska tillstånd, inklusive patofysiologi och farmakologi
- Omvårdnad vid olika komplexa kirurgiska och ortopediska tillstånd, inklusive vård i livets slutskede
- Patientens och närståendes behov utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter
- Pre- och postoperativ omvårdnad
- Vårdkvalitet, interprofessionellt samarbete och patientsäkerhet
- Patientens transition i vårdkedjan
- Att möta patient och närstående i samband med svåra besked
- Sårvård, smärta och smärtbehandling
- Vätskebalans, klinisk nutrition och nutritionsbehandling

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utbildningen bedrivs med flexibelt lärande som varierar mellan individuellt arbete, gruppuppgifter, digitala föreläsningar och webseminarier

Examination

1010: Examinerande seminarium med patientfall I, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Examinerande seminarium med patientfall II, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Examinerande seminarium med patientfall III, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Individuell skriftlig fördjupningsuppgift, Inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

5010: Individuell nätbaserad tentamen, Webbtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Individuell tentamen

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM114A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Almerud Österberg, S., Nordgren,L.
 • Titel: Akut vård ur ett patientperspektiv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Edberg, A-K, Ehrenberg, A., Friberg,G., Wallin, L., Wijk, H.
 • Titel: Omvårdnad på avancerad nivå, kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Henriksson, O., Lennermark, I.
 • Titel: Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Upplaga 5, 2017
 • Författare/red: Jeppsson, B., Ljungqvist, O., Naredi, P., Sund, M.
 • Titel: Kirurgi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 4:1, 2016
 • Författare/red: Kumlien, C; Rystedt, J.
 • Titel: Omvårdnad och kirurgi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Nordeng,H., Spigset, O. (red)
 • Titel: Farmakologi och läkemedelsanvändning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Smith, J., Roberts, R.
 • Titel: Vitalparamaterar i sjuksköterskans perspektiv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Kommentar: ISBN:9780323328524 librisID:19795457

Referenslitteratur

 • Författare/red: Almås, H., Stubberud, D-G., Grönseth, R.
 • Titel: Klinisk Omvårdnad 1
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Upplaga 3, 2020
 • Författare/red: Almås, Hallbjorg, Stubberud, D-G., Grönseth, R.
 • Titel: Klinisk Omvårdnad 2
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Upplaga 3, 2020
 • Författare/red: Fagerström, I
 • Titel: Avancerad klinisk sjuksköterska
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Upplaga 1, 2011
 • Författare/red: Lindholm, C.
 • Titel: Sår
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Upplaga 4, 2018
 • Författare/red: Rubertsson, S., Larsson, A., Lipcsey, M., Smekal, D.
 • Titel: Intensivvård
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Upplaga 3, 2020
 • Författare/red: Söderberg,S. (red)
 • Titel: Att leva med sjukdom
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2014, 168 s.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.