Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp

Nursing Science MA, Advanced Medical Nursing, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM131A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Avancerad medicinsk omvårdnad
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 50%, Vård 50%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-04-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade omvårdnadskunskaper inom avancerad medicinsk sjukvård.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- Självständigt identifiera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadsbehov vid såväl kronisk som akutmedicinsk sjukvård
- Relatera farmakologiska verkningsmekanismer och läkemedelsanvändning till aktuell klinisk situation.
- Analysera och reflektera över vårdkvalitet, patientsäkerhetsaspekter och interprofessionellt samarbete
- Analysera och reflektera över patientens och anhörigas välbefinnande utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter
- Beskriva ett hälsofrämjande förhållningsätt samt reflektera hur detta kan appliceras inom medicinsk sjukvård

Innehåll

- Diagnos och behandling vid olika medicinska tillstånd, inklusive patofysiologi och farmakologi
- Omvårdnad vid olika komplexa medicinska tillstånd, inklusive vård i livets slutskede
- Patientens och närståendes behov utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter
- Vårdkvalitet, interprofessionellt samarbete och patientsäkerhet
- Patientens transition i vårdkedjan
- Att möta patient och närstående i samband med svåra besked
- Sårvård, smärta och smärtbehandling
- Vätskebalans, klinisk nutrition och nutritionsbehandling

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utbildningen bedrivs med flexibelt lärande som varierar mellan individuellt arbete, gruppuppgifter, digitala föreläsningar och webseminarier.

Examination

1010: Examinerande seminarium med patientfall I, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Examinerande seminarium med patientfall II, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Examinerande seminarium med patientfall III, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Individuell skriftlig fördjupningsuppgift, Inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

5010: Individuell nätbaserad tentamen, Webbtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, G., Wallin, L., Wijk, H., Öhlén, J.
 • Titel: Omvårdnad på avancerad nivå, kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Ekwall, A., Jansson, A. M.
 • Titel: Omvårdnad och medicin
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Henriksson, O., Lennermark, I.
 • Titel: Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Nordeng,H., Spigset, O. (red)
 • Titel: Farmakologi och läkemedelsanvändning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Smith, J., Roberts, R.
 • Titel: Vitalparamaterar i sjuksköterskans perspektiv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste

Referenslitteratur

 • Författare/red: Almerud Österberg, S., Nordberg, L.
 • Titel: Akut vård ur ett patientperspektiv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Almås, H., Stubberud, D-G., Grönseth, R.
 • Titel: Klinisk Omvårdnad del 1
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Almås, H., Stubberud, D-G., Grönseth, R.
 • Titel: Klinisk Omvårdnad del 2
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Fagerström, L.
 • Titel: Avancerad klinisk sjuksköterska
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Lindholm, C.
 • Titel: Sår
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
 • Författare/red: Söderberg, S. (red)
 • Titel: Att leva med sjukdom
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM116A.