Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kriminologi GR (A), Kriminologins och viktimologins grunder, 7,5 hp

Criminology BA (A), The Basics of Criminology and Victimology, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR053G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kriminologins och viktimologins grunder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-04-23
 • Fastställd: 2020-11-06
 • Senast ändrad: 2020-11-06
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-11

Syfte

Kursens syfte är dels att ge grundläggande kriminologiska och viktimologiska teorier, ideologier och begrepp, dels att applicera kriminologiska och viktimologiska teorier, ideologier och begrepp på litterära exempel.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Beskriva kriminologiska teorier, ideologier och begrepp
- Beskriva viktimologiska teorier, ideologier och begrepp
- Använda kriminologiska och viktimologiska begreppsverktyg på litterära
exempel.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1, Kriminologiska teorier, ideologier och begrepp, 2 hp
Moment 2, Viktimologiska teorier, ideologier och begrepp, 2 hp.
Moment 3, Litterära exempel, 3,5 hp, utifrån litterära utdrag, som används som exempel, analysera hur brottslingen och brottsoffret beskrivs utifrån kriminologiska och viktimologiska teorier, ideologier och begrepp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, samt grupparbeten. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Kriminologiska teorier, ideologier och begrepp, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Viktimologiska teorier, ideologier och begrepp, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Applicera kriminologiska och viktimologiska teorier, ideologier och begrepp på litterära exempel, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Kriminologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Kriminologi.

Ingår i Kurspaketet ”Brott och straff i verklighet och litteratur”

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Daigle, Leah, E.
 • Titel: Victimology. A Text/Reader
 • Förlag: Georgia State University: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sarnecki, J., Carlsson, C.
 • Titel: Introduktion till kriminologi 1, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer.