Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp

Comparative Literature BA (B), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI047G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-19
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2020-05-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursen har som syfte att vidareutveckla ett vetenskapligt och teoretiskt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och socialt fenomen och som bärare av ideér och värdemönster under framför allt 1800- och 1900-talen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- ha tillägnat sig en fördjupad kännedom om hur modern litteraturvetenskap
och litteraturteori förhåller sig till litteraturen som estetiskt och socialt fenomen
- visa fördjupad textanalytisk förmåga inom de tre huvudgenrerna lyrik, epik
och dramatik
- visa fördjupad kunskap om litteraturens historiska, samhälleliga och mediala kontexter
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt bygga upp ett längre
resonemang kring en på egen hand formulerad litteraturvetenskaplig frågeställning
- visa förmåga att skriva en väldisponerad vetenskaplig text som uppfyller relevanta krav på formalia

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment, som utgör en direkt fortsättning på de fyra moment som ingår i A-kursen:
1. Textanalytisk och teoretisk fördjupning, 7,5 hp (Text analysis and theoretical specialisation, 7,5 credits)
2. Litteratur och verklighet, 7,5 hp (Literature and reality, 7,5 credits)
3. Litteratur och andra medier, 7,5 hp (Literature and other media, 7,5 credits)
4. Uppsats, 7,5 p (Essay, 7,5 credits)

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kursen Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

2001: Textanalytisk och teoretisk fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Litteratur och verklighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Litteratur och andra medier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Textanalytisk och teoretisk fördjupning, 7,5 hp
(Text analysis and theoretical specialisation, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Litteratur och verklighet, 7,5 hp
(Literature and reality, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Litteratur och andra medier, 7,5 hp
(Literature and other media, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Uppsats, 7,5 hp
(Essay, 7,5 credits)
Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, slutför och ventilerar detta under en serie seminarier samt genomför en opponentuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogisk stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänt), krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda
För att erålla betyget G (Godkänt), krävs att lärandemålen för kurse är uppfylld
För att erhålla betyget U (Underkänt) är lärandemåle för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Ett urval vetenskapliga texter i kompendium:
 • Kommentar: Tideström, Gunnar, Edith Södergran, Helsingfors 1949, s. 142–156 Wik, Inga-Britt, ”’O mina solbrandsfärgade toppar’ Edith Södergran och apostrofen”, i Historiska och litteraturhistoriska studier, årsbok utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, red. Helena Solstrand-Pipping, 1992 (67), s. 220–234 Holm, Birgitta, "Begär och modernism", Edda 93:1 (1993), s. 55–61 Witt-Brattström, Ebba, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse, Stockholm 1997, s. 320–332 Hackman, Boel, Jag kan sjunga hur jag vill. Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning, diss. Helsingfors 2000, s. 170–173, 184–193 Olsson, Anders, Läsningar av Intet, Stockholm 2000, s. 235–236, 256–268 Pettersson, Torsten, Gåtans namn: tankens och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister, Stockholm/Helsingfors 2001, s. 45–60 Swedenmark, John, ”Blott sin egen hunger: om smekningen hos Södergran och Lévinas”, Divan 2001:1/2, s. 35–41
 • Titel: I kompendium:
 • Kommentar: Köpmannen i Venedig: J. Middleton Murry, ”Shakespeares Method: The Merchant of Venice”, ur Shakespeare: the Comedies. A Collection of Critical Essays, ed. by Kenneth Muir, Englewood Cliffs, New Jersey 1965, s. 32–46. Stormen: John Dover Wilson, “The Enchanted Island”, i Twentieth Century Interpretations of The Tempest. A Collection of Critical Essays, ed. by Hallett Smith, Englewood Cliffs, N. J., 1969, s. 34–43; Northrop Frye, “Introduction to The Tempest”, i Twentieth Century Interpretations of The Tempest. A Collection of Critical Essays, s. 60–68. Hamlet: G. James, “The New Doubt”, i Twentieth Century Interpretations of Hamlet. A Collection of Critical Essays, ed. by David Bennington, Englewood Cliffs, N. J., 1968, s. 43–7; Harry Levin, “Interrogation, Doubt, Irony: Thesis, Antithesis, Synthesis”, i Twentieth Century Interpretations of Hamlet, s. 73–82.
 • Författare/red: Bergsten, Staffan (red.)
 • Titel: Litteraturvetenskap – en inledning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2002 eller senare
 • Författare/red: Bradley, A. C.
 • Titel: Shakespearean Tragedy: lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth
 • Förlag: Macmillan
 • Webbadress: Nätutgåva: http://www.clicknotes.com/bradley/index.html
 • Kommentar: Kapitlet “Lecture VIII, King Lear”, s. 328–330
 • Författare/red: Charlotte Brontë
 • Titel: Jane Eyre
 • Upplaga: Valfri utgåva
 • Författare/red: Culler, Jonathan
 • Titel: Literary Theory. A Very Short Introduction eller den svenska översättningen Litteraturteori. En mycket kort introduktion
 • Förlag: Oxford university press eller Studentlitteratur
 • Författare/red: Russ McDonald
 • Titel: Shakespeare: An Anthology of Criticism and Theory 1945-2000
 • Förlag: Blackwell Publishing
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Följande texter läses: Northrop Frye, “The Argument of Comedy”, s. 93–99; Stephen Booth, “On the Value of Hamlet”, s. 225–244; René Girard, “To Entrap the Wisest: Sacrificial Ambivalence in The Merchant of Venice and Richard III”, s. 353–364; E. M. W. Tillyard, “The Cosmic Background”, s. 422–434; Jean E. Howard, “The New Historicism in Renaissance Studies”, 458–480; Robert Weimann, “Shakespeare’s Theater: Tradition and Experiment”, s. 515–534; Madelon Gohlke Sprengnether, “’ I Wooed thee with my sword’: Shakespeare’s Tragic Paradigms”, s. 591–605; Francis Barker and Peter Hulme, “Nymphs and Reapers Heavily Vanish: The Discursive Con-texts of The Tempest”, s. 781–793; Meredith Anne Skura, “Discourse and the Individual: The Case of Colonialism in The Tempest”, s. 817–844; Patricia Barker, “Transfigurations: Shakespeare and Rhetoric”, s. 880–907
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Hamlet, Köpmannen i Venedig (The Merchant of Venice), Stormen (The Tempest)
 • Författare/red: Södergran, Edith
 • Titel: Samlade dikter
 • Kommentar: Följande dikter läses särskilt noggrant: Ur Dikter: ”Jag såg ett träd”, ”Dagen svalnar”, ”Vierge Moderne”, ”Livet”, Ur Septemberlyran: ”Triumf att finnas till”, ”Apokalypsens genius”, ”Fragment” (OBS! Läs denna dikt extra noggrant.), Ur Rosenaltaret: ”Rosenaltaret”, ”Till fots fick jag gå genom solsystemen”, Ur Framtidens skugga: ”Mysteriet”, Ur Landet som icke är: ”Prinsessan”
Moment 2
 • Titel: Kurslitteratur: Delvis i utdrag. Ytterligare ett antal texter tillkommer i samråd med läraren.
 • Titel: Skönlitteratur: Delvis i utdrag. Ytterligare ett antal texter tillkommer i samråd med läraren.
 • Kommentar: Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Obs: komplett, oförkortad utgåva)., Carl Jonas Love Almqvist, Det går an., Henrik Ibsen, Gjengangere/Gengångare., August Strindberg, Röda Rummet., Joseph Conrad, Heart of Darkness/Mörkrets hjärta., Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd., Eyvind Johnson, Nu var det 1914., Sara Lidman, Gruva., Per-Olov Enquist, Legionärerna
 • Författare/red: Auerbach, Erich
 • Titel: Mimesis: verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
 • Förlag: Bonnier, Stockholm
 • Upplaga: 1998
 • Författare/red: Danius, Sara
 • Titel: Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga
 • Förlag: Bonnier, Stockholm
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Habib, Rafey (red.)
 • Titel: The Cambridge history of literary criticism Vol. 6 The nineteenth century : c.1830-1914
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Mortensen, Anders & Ljung, Per Erik (red.)
 • Titel: Texter i poetik: från Platon till Nietzsche
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 1988
 • Författare/red: Watt, Ian
 • Titel: The rise of the novel: studies in Defoe, Richardson and Fielding
 • Förlag: The Bodley Head, London
 • Upplaga: 2015 [1957]
Moment 3
 • Titel: Tillkommer medietexter samt vetenskapliga artiklar som tillhandahålles av ansvarig lärare.
 • Författare/red: Andersen, Tore Rye et al.
 • Titel: Litteratur mellem medier
 • Förlag: Aarhus Universitetsforlag
 • Upplaga: 2018
 • Författare: Bruhn, Jørgen
 • Artikeltitel: Intermedialitet: Framtidens humanistiska grunddisciplin?
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • Tidskrift: 2008:1
 • Författare/red: DeLillo, Don
 • Titel: Amerikana
 • Förlag: Modernista
 • Upplaga: 2019 eller annan utgåva
 • Författare/red: Eggers, Dave
 • Titel: The Circle
 • Förlag: Random House
 • Upplaga: 2013 eller annan utgåva
 • Författare/red: Frid, Johanna
 • Titel: Nora eller brinn Oslo Brinn
 • Förlag: Elleström
 • Upplaga: 2019
 • Författare/red: Hemmingson, Nina
 • Titel: Vad glad du är som får titta på mig
 • Förlag: Kaunitz-Olsson
 • Upplaga: 2020
 • Författare/red: Lenemark, Christian (red.)
 • Titel: Litteraturens nätverk: Berättande på Internet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Författare: Lindberg, Ylva
 • Artikeltitel: Satiriska feministiska serier: Nina Hemmingsson och Liv Strömquist
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • Tidskrift: 2014:2
 • Författare/red: Lundberg, Sara
 • Titel: Fågeln i mig flyger vart den vill
 • Förlag: Mirando
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Speigelman, Art
 • Titel: The Complete Maus
 • Förlag: Penguins Books Ltd
 • Upplaga: 2003 eller annan upplaga
 • Författare/red: Tao Lin
 • Titel: Taipei
 • Förlag: Constant Reader
 • Upplaga: 2017 eller annan upplaga
Moment 4
 • Författare/red: Ahlund, Claes
 • Titel: Att skriva uppsats i litteraturvetenskap
 • Kommentar: Kompendium
Övrig information
Kursen LI047G, Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod LI011G.