Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Scientific and Research Methods, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG030G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2020-05-06
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-20

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för det vetenskapliga arbetssättet med fokus på vetenskapligt skrivande samt kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna genomföra och redovisa empiriska undersökningar. Kursen ger studenten kunskaper beträffande grunderna inom vetenskapsteori och hur forskningsproblem formuleras.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• hantera grunderna för vetenskapligt skrivande
• söka och värdera litteratur och andra källor
• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till vetenskapsteori
• resonera kring olika metoders styrkor och svagheter
• samla, redovisa och analysera empiriskt material genom kvantitativa och kvalitativa metoder

Innehåll

Inom ramen för kursen diskuteras metodologi utifrån kulturgeografiska och turismvetenskapliga perspektiv. I kursen ingår undersökningsmetoder där turism är tillämpningsområde för kursens övningar. Kursen avser att ge ökade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoders lämplighet och användbarhet. Kursen lägger stor vikt vid det vetenskapliga arbetssättet och det vetenskapliga skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0012: Övningar (Bibliotek/SPSS), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0016: Skriftlig gruppuppgift med muntlig redovisning, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0017: Individuellt PM, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0018: Seminarium, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0019: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminarium, övningar, individuellt skriftligt PM samt skriftlig gruppuppgift med muntlig redovisning.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran., Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitiva metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.)
 • Titel: Många möjliga metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.
Övrig information
Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).
Undervisning kan förekomma på engelska.