Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Tourism in the Contemporary World, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR052G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Turismens drivkrafter och omvärld
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2020-05-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-20

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och förståelse för de komponenter som utgör det turistiska systemet. Det innebär att efterfrågan och utbud inom turism, nationellt och internationellt, sätts i fokus tillsammans med de faktorer som påverkar turismens utveckling över tid.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• definiera och förklara det turistiska systemet samt centrala aspekter avseende efterfrågan och utbud.
• redogöra för turismens historiska utveckling och diskutera de faktorer som i huvudsak påverkar denna utveckling fram till idag.
• diskutera och värdera hur förändringar i ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga villkor påverkar turismen och turistnäringens förutsättningar.

Innehåll

Kursen fokuserar på turismen som system och de faktorer som påverkar efterfrågan och utbud. Det inkluderar utmaningar i att avgränsa och definiera begreppet turism utifrån olika perspektiv omfattande bl.a. historia, geografi, ekonomi, samt sociala och psykologiska faktorer. Kursen ger grundläggande förståelse för både inhemsk och internationell turism av betydelse för fortsatta studier. Vilka är de centrala faktorerna i människors jakt på olika upplevelser och hur kan de sättas in i ett turistiskt sammanhang? Vilken betydelse har olika aktörer i det turistiska systemet? Kursen fokuserar även på pågående utvecklingsprocesser inom turismen och dess omfattning i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska) samt studieresa. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen. Undervisning kan förekomma på engelska.

Examination

0017: Övningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0018: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom övningsuppgift, skriftlig individuell tentamen, seminarium och skriftlig grupprapport.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fletcher, John, Fyall, Alan, Gilbert, David & Wanhill, Stephen
 • Titel: Tourism: Principles and Practice
 • Förlag: Pearson Education Limited
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Näringsdepartementet
 • Titel: Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
 • Förlag: Statens Offentliga Utredningar
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/

Referenslitteratur

 • Författare/red: Cooper, Chris
 • Titel: Essentials of Tourism
 • Förlag: Pearson Education limited, UK
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Holloway, Christopher. & Humphreys, Claire
 • Titel: Business of Tourism
 • Förlag: Pearson Education
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Steene, Anders
 • Titel: Turism. Om att sälja drömmar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Syssner, Josefina. & Kvarnström, Lars
 • Titel: Det turistiska fältet och dess aktörer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.
Övrig information
Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits). De studerande förutsätts själva att svara för resekostnader under exkursioner/fältresor om inget annat anges.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.