Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Medical Science BA (A) Anatomy and Physiology 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV035G
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Anatomi och fysiologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-10
 • Senast ändrad: 2020-05-06
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-17

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om människokroppens normala anatomi och fysiologi. Vidare ska studenten för sjuksköterskeexamen visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

1. Beskriva människokroppens struktur på cell-, organ-, organsystem- och organismnivå

2. Förklara människokroppens funktion på organ-, organsystem- och organismnivå

3. Namnge och lokalisera anatomiska strukturer utifrån medicinsk terminologi

4. Förklara organsystemens fysiologiska samspel för att upprätthålla människokroppens homeostas

Innehåll

- celler, vävnader och organ
- nervsystemet och sinnesorganen
- endokrina systemet
- skelettet och muskler
- cirkulationssystemet och blodet
- respirationssystemet
- matspjälkningssystemet
- temperaturregleringen
- njurar och urinvägar

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och arbete i grupp. Undervisningsformer är egna studier, föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

1001: Individuell skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2001: Individuell nätbaserad tentamen, Webbtentamen, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är individuella skriftliga tentamina.

För att erhålla kursbetyg VG eller G krävs godkänt i samtliga examinationer.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bjålie, J.G., Haug, G., Sand, O. & Sjaastad, Ö.
 • Titel: Människokroppen - fysiologi och anatomi
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Lundh, B. & Malmquist, J.
 • Titel: Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Vigué Martin
 • Titel: Atlas över människokroppen
Vetenskapliga artiklar tillkommer
All litteratur senaste upplagan
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod MV006G.