Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Historia GR (A), 30 hp

History BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI001G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2020-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en allmän orientering i historia. Detta innefattar dels en kronologisk översikt av historien från äldsta tid fram till idag, dels en introduktion till historia som akademiskt ämne: historiografi, olika historieuppfattningar, källor och metoder.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- utifrån innehållsbeskrivningarna i kursens kronologiska moment kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang, strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i förklarande sekvenser.
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och processer i det förflutna.
- ha grundläggande kunskaper om den historiografiska utvecklingen samt kunna diskutera innebörden i olika historiesyner.
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på ett historiskt källmaterial.
- kunna reflektera över historiebruk, hur historia har använts i exempelvis kulturella, politiska eller ideologiska syften.
- ha grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig akademisk presentation.

Innehåll

Kursen är indelad i följande moment:

Moment 1. Introduktion till historiestudier, 6,0 högskolepoäng
(Introduction to Historical Studies, 6,0 credits.)
Momentet ger en introduktion till akademiska studier i historia. Detta innefattar en historiografisk översikt samt en orientering om vanliga källor/källmaterial, metoder, källkritik och centrala vetenskapsteoretiska förhållningssätt. En viktig del består i att utveckla studentens förståelse av begreppet ”historiesyn” samt ge kunskap om hur historia i olika tider har använts i kulturella, politiska och ideologiska syften.

Moment 2. Antiken och medeltiden, till ca 1500 e.v.t., 6,0 högskolepoäng
(Ancient and Medieval history to AD 1500, 6,0 credits.)
Momentet inleds med ett översiktligt studium av villkoren för komplexa samhällssystems uppkomst och arvet efter de antika grekiska och romerska samhällena. Tyngdpunkten ligger på medeltidens sociala, ekonomiska, politiska och religiösa formering ur främst ett europeiskt och nordiskt perspektiv.

Moment 3. Tidigmodern historia, ca 1500–1720, 6,0 högskolepoäng.
(Early Modern History 1500 AD to 1750, 6,0 credits)
Momentet innebär ett studium av övergången från medeltid till tidigmodern tid, renässansens och barockens tidevarv med tonvikt lagd på europeisk och nordisk historia samt möten mellan kulturer och religioner.

Moment 4. Modern historia, ca 1720–1914 ca, 6,0 högskolepoäng.
(Modern History 1750-1914. 6,0 credits)
Momentet ger en översikt av samspelet mellan politiskt skeende, ekonomiska, demografiska och kulturella strukturer i ett globalt perspektiv, men med huvudvikten lagd på Europa och de nordiska länderna.

Moment 5. Samtidshistoria, ca 1914 till i dag, 6,0 högskolepoäng.
(Contemporary History, 6,0 credits).
Momentet belyser utvecklingen från första världskrigets utbrott och fram till idag i ett globalt perspektiv, men med särskilt fokus på Europa och de nordiska länderna. Tonvikten läggs vid kulturella och ideologiska strömningar samt ekonomiska och politiska förändringsprocesser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Deltagande vid seminarier, redovisningar och gruppövningar är i normalfallet obligatoriskt och ingår i examination.

För kursen HI001G Historia GR (A), 30 hp, NML (Campus) äger all undervisning rum på campus Sundsvall.

För kursen HI001G Historia GR (A), 30 hp, distans sker all undervisning via nätet, förutom salstentamen som genomförs på någon av Mittuniversitetets campusorter alternativt på en annan av Mittuniversitetet godkänd tentamensplats. Eftersom undervisningen ofta sker genom webbseminarier krävs tillgång till webbkamera och headset.

Examination

M130: Introduktion till historiestudier, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M230: Antiken och medeltiden, till ca 1500 e.v.t, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M330: Tidigmodern historia, ca 1500-1720, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M430: Modern historia, ca 1720-1914, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M510: Samtidshistoria ca 1914 till i dag, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre gånger inom loppet av ett år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: Valda delar. Används som stöd i samband med skrivövningar.
 • Författare/red: Ekman, S m fl
 • Titel: Metodövningar i historia 1: Historisk teori, metod och källkritik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1993
 • Kommentar: Vissa av metodövningarna kan komma att förläggas till de kronologiska momenten
 • Författare/red: Åmark, Klas
 • Titel: Varför historia?
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2018
Moment 2
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Lindkvist, T & Sjöberg, M
 • Titel: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: De politiska tänkandets historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
Moment 3
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria
 • Titel: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: De politiska tänkandets historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
Moment 4
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Sid 125-262
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Hedenborg, S & Kvarnström, L
 • Titel: Det svenska samhället 1720-2018. Böndernas och arbetarnas tid
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: De politiska tänkandets historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
Moment 5
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Sid 263-449
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Hedenborg, S & Kvarnström, L
 • Titel: Det svenska samhället 1720-2018. Böndernas och arbetarnas tid
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: De politiska tänkandets historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning

Referenslitteratur

Moment 3
 • Författare/red: Rystad, G
 • Titel: Europa i världen 1500-1700. Expansion och integration
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2004
Moment 4
 • Författare/red: Magnusson, T
 • Titel: Europa i världen ca 1700-1900. Revolution och nationalism
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2004
Moment 5
 • Författare/red: Karlsson, K-G
 • Titel: Europa och världen under 1900-talet
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
Ytterligare litteratur kan tillkomma på samtliga moment.