Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Financial Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ091G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Externredovisning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2020-05-29
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om terminologi och metodik för bokföring och bokslut samt teoretiska och praktiska insikter i extern redovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- klassificera och använda centrala ekonomiska begrepp inom redovisnings-
området.
- redogöra för kontoplaner, affärshändelser, bokföring, bokslut, redovisnings-
principer, lagstiftning, rekommendationer och praxis som påverkar redovis-
ningens utformning
- tillämpa löpande bokföring och upprätta årsbokslut som underlag för
beskattning och beslutsfattande.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till företags externa ekonomiska informations- och rapporteringssystem. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Här behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Vidare avhandlas redovisningsprinciper, lagstiftning, rekommendationer och praxis i samband med bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Betonas gör externredovisningens koppling till företags- beskattning och gällande lagstiftning på det området. Även sambandet mellan extern och intern redovisning berörs. I kursen ingår olika former av näringslivs-
inslag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar, olika former av näringslivsinslag och utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletterings-
uppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemen-
samma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kurs-
ansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

1400: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1401: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1402: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hellman, N., Tagesson, T., Öhman, P. & Grönlund, A.
 • Titel: Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok och webbövningar)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.