Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap, 7,5 hp

Business Administration BA (C), Change Management, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ124G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Transformativt ledarskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2015-12-22
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om ledarskap vid organisationsförändringar och om förändringsmetoder. Tanken är att stimulera till ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till teorier inom områdena ledarskap, organisationskultur och organisatorisk förändring, särskilt när det gäller motivation och förändringsbenägenhet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom ledarskaps- och organisations-
kultur och förändringsteori
- återge traditionella och nyare ledande teorier på området
- jämföra och diskutera olika teorier och skolbildningar
- tillämpa organisationsteori på problem i dagens samhälle, som exempelvis
att beskriva och analysera ett företags organisation utifrån aktuella teorier
- i kortare rapporter eller PM behandla en avgränsad frågeställning och jämföra
praktik och teori
- aktivt och självständigt förbereda och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare egna presentationer
- använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta
databaser

Innehåll

Kursen utgår från begreppet organisationskultur och behandlar olika teman med anknytning till organisationskultur.
- Organisationskultur och vikten av subkulturer
- Organisationskultur och situationsbundet ledarskap
- Organisationskultur och förändring
- Organisationskultur och motivation
- Organisationskultur och prestationsförmåga
- Organisationskultur i en föränderlig omvärld

Behörighet

Företagsekonomi GR (A,B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5000: Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5001: Individuell skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5002: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5003: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Schein, E.
 • Titel: The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About Culture Change
 • Förlag: Jossey-Bass
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Senior, B. & Swailes, S.
 • Titel: Organizationel Change
 • Förlag: FT Publishing International
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer / Scientific articles and other distributed material will be added.