Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Financial portfolio management, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ100G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Finansiell portföljmanagement
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi samt praktiska tillämpningar av dem.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- ha skaffat sig kunskap om grunderna i modern finansieringsteori,
- med utgångspunkt från teorierna kunna identifiera och analysera problem inom
finansieringsområdet,
- kunna hämta och bearbeta empirisk finansiell information,
- ha färdigheter i analys och planering av företagets finansiella verksamhet.

Innehåll

Kursen orienterar om en djup och ingående kunskap om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi. Fokus kommer att riktas mot de olika möjligheter som står till företagets förfogande när det gäller att anskaffa riskkapital och att skapa och utveckla portföljer. Kursen behandlar också finansiella marknader, institutioner och finansiellt beteende. Datorstödda modeller för finansiell analys och planering kommer att diskuteras.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B) inklusive Finansiering 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, övningar med återkoppling i den digitala lärplattformen McGraw-Hill Connect (https://connect.mheducation.com), andra former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, övningar med återkoppling i den digitala lärplattformen McGraw-Hill Connect (https://connect.mheducation.com), utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

3000: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3001: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A.
 • Titel: Investments
 • Upplaga: Senaste upplagan. *
 • Förlag: McGraw Hill International
 • Kommentar: *) Finns även tillgänglig som interaktiv e-bok, där lärplattformen Connect också ingår.
 • Författare/red: Holden, C.W.
 • Titel: Excel Modeling in Corporate Finance
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Person Prentice Hall

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hillier, D., Ross, S., Westerfield, R., Jeffe, J. & Jordan, B.
 • Titel: Corporate Finance, European Edition
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14