Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), International Marketing, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ075G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Internationell marknadsföring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-04-02
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om den internationella marknadsföringens villkor och förutsättningar, med särskild tonvikt vid kulturkompetens och personliga relationers betydelse.

Lärandemål

Studenter ska efter fullföljd kurs ha fått fördjupade kunskaper om marknadsföring och tvärkulturella relationer på internationella marknader. Insikt ska ha erhållits om de speciella krav som ställs vid internationella affärsförhandlingar och vid den anpassning av marknadsföringen som är nödvändig för att företag ska kunna sälja sina produkter på utländska marknader. Studenterna ska även ha förstått vikten av att utveckla och vidmakthålla goda relationer till utländska representanter och kunder. En god analytisk förmåga och teoretisk mognad rörande ämnesområdet ska ha uppnåtts under kursen, liksom förmågan att kunna applicera dessa teoretiska kunskaper på olika praktiska situationer. Studenternas vetenskapliga kunskaper ska, genom att skriva kurspapper och delta vid seminarier, ha lyfts till en nivå som innebär att deltagarna efter fullföljd kurs normalt sett ska vara redo att därefter klara av att skriva en kandidatuppsats i ämnet.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om:
- företags internationaliseringsprocess och etablering på utländska marknader
- kulturella skillnader och problem vid internationell marknadsföring
- personliga relationers avgörande betydelse vid internationella affärer
- internationella affärsförhandlingar
- företagande på världsmarknaden.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

3000: Individuell skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3001: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hofstede, G.
 • Titel: Cultures and Organizations. Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival .
 • Förlag: Harper Collins Publishers
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hollensen, S.
 • Titel: Global Marketing.
 • Förlag: Pearson Education
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Scientific articles and other written texts will be added.