Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp

Business Administration Ma, Effective Leadership and Business Ethics, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ008A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Effektivt ledarskap och företagsetik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2020-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursens syfte är att stimulera till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till teorier och praktiska tillämpningsproblem inom ledarskap och företagsetik, särskilt när det gäller kopplingen mellan ledarskap och faktorer som organisationskultur, prestationsförmåga och förändring.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Definiera och förklara centrala begrepp inom ledarskap och företagsetik
- Självständigt diskutera och kritiskt värdera ledarskap och företagsetiska frågor i en flerdimensionell omgivning och förstå samband mellan ledarskap, prestationsförmåga och organisatorisk förändring
- Analysera, urskilja och formulera företagsekonomiska problem och självständigt samla in och behandla material utifrån formulerade frågeställningar avseende ledarskap, prestationsförmåga och organisatorisk förändring
- Självständigt avgränsa, utforma och utföra en skriftlig uppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpning av företagsekonomisk metod
- Självständigt genomföra en opposition, aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner samt presentera artiklar och eget arbete

Innehåll

Kursen behandlar dels klassiska och samtida ledarskapsteorier, dels nutida kunskap om vad ledare/chefer i praktiken gör. Särskilt intresse ägnas åt teoriernas praktiska tillämpning. Därutöver studeras teorier om företagsetik och deras betydelse för ledare/chefer och medarbetare.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5001: Skriftlig inlämningsuppgift 1 (inklusive seminariedeltagande), 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5002: Skriftlig inlämningsuppgift 2 (inklusive seminariedeltagande), 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5003: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Crane, A., Matten, D., Glozer, S. & Spence, L.
 • Titel: Business Ethics. Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization
 • Upplaga: Senaste upplagan / latest edition
 • Förlag: Oxford University Press

Referenslitteratur

 • Författare/red: Fisher, C., Lovell, A.
 • Titel: Business Ethics and Values
 • Upplaga: Senaste upplagan / latest edition
 • Förlag: Pearson Edu. England
Scientific articles and other written texts will be added.

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14