Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 7,5 hp

Business Administration BA (C), Business Research, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ125G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Marknadsundersökningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2015-12-22
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i att designa och bedriva kvalificerade vetenskapliga undersökningar.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för centrala begrepp inom kvalitativa och kvantitativa metoder
- Utvärdera olika metoder och argumentera dess lämplighet utifrån ett aktuellt innovations- och marknadsföringsproblem
- Bearbeta och tolka kvalitativ data
- Bearbeta och tolka kvantitativ data
- Analysera och dra slutsatser utifrån kvalitativ och kvantitativ data
- Genomföra en undersökning, sammanställa, författa och presentera ett beslutsunderlag

Innehåll

I kursen ges grundläggande kunskaper i att bedriva marknadsundersökningar och
Forskningsprojekt, sett ur ett innovationsperspektiv. Studenterna kommer att utveckla sin förmåga att planera,
genomföra och presentera marknadsundersökningar i syfte att ta fram strategiska
beslutsunderlag. Inom kursen varvas kvalitativa undersökningsmetoder för
djupare förståelse med kvantitativa undersökningsmetoder för mer generella
resultat. Under kursen tränas studenterna i vetenskaplig metod, strategisk
tänkande, i skriftlig och muntlig presentationsteknik.
Inom kursen avhandlas grundläggande och centrala begrepp inom
Innovations och marknadsundersökningsområdet. Studenterna tränas i att genomföra och presentera kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Detta innebär att kursen innehåller:

- Användning och bearbetning av interna och externa sekundära data
- Kvalitativa undersökningar utifrån ett innovationsperspektiv
- Kvantitativa undersökningar och observationstekniker utifrån ett innovationsperspektiv
- Rapportförfattande och presentationer vid seminarier
- Internationella innovationsinriktade marknadsundersökningar

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från Företagsekonomi GR (B)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

3000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3001: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Malhotra, N.K., Birks, D.F. & Wills, P.A.
 • Titel: Essentials of Marketing Research
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.