Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

Psychology Ba (B) Research Methods, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS061G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Forskningsmetodik I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-02

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper psykologi som vetenskap och dess forskningsmetoder.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse
• Identifiera en problemställning, formulera en frågeställning, och välja forskningsdesign
• Förstå kopplingen mellan psykologiska begrepp och observerbart beteende, särskilja olika skaltyper och skalnivåer vid mätning av psykologiska begrepp, samt översiktligt förstå begreppen reliabilitet och validitet
• Vara orienterad i förhållandet population – stickprov, allmän sannolikhetsteori, samt förstå skillnaden mellan deskriptiv och inferentiell statistik

Färdigheter och förmåga
• Genomföra statistiska analyser med hjälp av statistiskt dataprogram, tolka resultatet av bivariata statistiska analysmetoder
• Redovisa en mindre empirisk undersökning i form av en forskningsartikel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, d.v.s förmågan att identifiera och analysera problem, formulera frågeställning, välja forskningsdesign, genomföra datainsamling och analysera samt tolka resultat. Kursen omfattar kvantitativ metodlära, olika aspekter av mätning och testning, statistik, etik, vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram på dator (SPSS). Kursen ger även träning i att genomföra en vetenskaplig undersökning av en frågeställning inom psykologi, samt att tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar).

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten samt laborativa övningar.

Examination

2004: Moment 1, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Moment 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
 • Titel: Statistik för beteendevetare
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Svartdal, F.
 • Titel: Psykologins forskningsmetoder. En introduktion.
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Webbadress: http://www.codex.vr.se/
Övrig information
Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.