Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Organizational Psychology: Effective Organizations, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS107G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisationspsykologi: Effektiva organisationer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Fastställd: 2016-09-27
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-02

Syfte

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till teoretiska perspektiv och metoder för organisationsutveckling och förändring med fokus på individ och organisation. Vidare studeras individens roll i organisationen med tonvikt på dynamiska och sociala processer vid förändringsarbete.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Beskriva och redogöra för sociala och dynamiska processer inom organisationer
- Beskriva teorier relaterade till organisationsförändring
- Beskriva metoder för organisationsförändring

Färdigheter och förmåga
- Med stöd i teori och metod, beskriva upplägg samt aktiviteter som kan bidra till en konstruktiv organisationsförändring.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt granska positiva och negativa konsekvenser för individen vid organisationsförändringar och förändringsarbete.
- Jämföra och värdera teorier och metoders användbarhet utifrån olika organisatoriska förutsättningar för förändringsarbete.
- Kritiskt granska förändringsteorier och metoder utifrån ett etiskt perspektiv.

Innehåll

Kursens övergripande tema är organisationsförändring ur ett psykologiskt perspektiv. Kursen går igenom teorier för organisationsförändring, samt analyserar konsekvenser för individen vid förändringsarbete. Under kursen ges en teoretisk genomgång samt möjligheten att analysera en organisation i praktiken.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs. Undervisning sker med distansanpassad teknik. Interaktion sker via webbklassrum och som stöd i lärandet finns bland annat inspelade föreläsningar.

Examination

2003: Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Moment 2, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Moment 3, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier ww.miun.se/betygskriterier

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (E/F) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kaufmann, A., & Kaufmann, G.
 • Titel: Psykologi i organisation och ledning
 • Förlag: Studentlitteratur AB.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Sveningson, Stefan., & Sörgärde, Nadja
 • Titel: Organisationsförändring - hur, vad och varför?
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789144094175
Övrig information
Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.