Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap för psykologprogrammet, 6 hp

Psychology BA (A), Psychology as a Scientific Subject, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS139G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Psykologi som vetenskap för psykologprogrammet
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 60%, Samhällsvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-08

Syfte

Kursen ger en inblick i psykologin från ett vetenskapshistoriskt perspektiv, samt en grundläggande första introduktion till olika vetenskapsideal och till vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär. Kursen introducerar olika empiriska angreppssätt samt ger en övergripande introduktion till statistiska begrepp och analysmetoder.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Översiktligt redogöra för den vetenskapliga psykologins historia, psykologins ämnesområde och centrala frågeställningar.
• Översiktligt beskriva vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär, samt redogöra för de tre vetenskapsteoretiska perspektiv som psykologi rör sig inom, naturvetenskap, humanvetenskap och samhällsvetenskap.
• Ha en grundläggande förståelse för psykologins forskningsmetoder.
• Visa förståelse för innebörden i grundläggande etiska begrepp.

Färdigheter och förmåga
• Tillgodogöra sig vetenskaplig rapportering med fokus på att identifiera frågeställningar eller hypoteser samt val av angreppssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Översiktligt redogöra för och karakterisera det kvalitativa och det kvantitativa empiriska angreppssättet inom psykologin, samt ge exempel på några svagheter och styrkor hos vardera angreppssätt.
• Kunna diskutera och värdera forskningsetiska aspekter på klassiska forskningsexempel.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till universitetsstudier och psykologi som kunskapsområde, samt psykologi i ett vetenskapshistoriskt perspektiv. Kursen ger vidare en fördjupad introduktion till frågeställningar rörande vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär och en orientering i olika vetenskapsideal. Grundläggande metodfrågor belyses. Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod presenteras. Kursen ger också en introduktion till forskningsetik och ger träning i att sätta sig in i rollen som forskningsperson.

Behörighet

Grundläggande behörighet För tillträde till kursen krävs antagning till psykologprogrammet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt tillämpningsövningar.

Examination

1000: Psykologi som vetenskap för psykologprogrammet, PPT1, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras muntligt och skriftligt. Under delmomenten tillämpas obligatoriska moment som måste vara uppfyllda för att få ut kursbetyget.

Betygskriterier: G/U
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lundh, L.-G. & Nilsson, A.
 • Titel: Psykologin som vetenskap
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Artiklar och kopierat material enligt specifikation från lärare och studiehandledning.
 • Författare/red: Slater, L.
 • Titel: Opening Skinner´s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century
 • Förlag: Bloombury, London
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Karlsson, A., Wasteson, E., Jansson, B, & Flykt, A.
 • Titel: Att följa skrivregler och formatering från American Psychological Association (APA): En kort guide
 • Upplaga: 2016
 • Webbadress: www.codex.vr.se
Artiklar och kopierat material enligt specifikation från lärare och studiehandledning.