Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Matematik BE, Preparandkurs för matematik på högskolan, 3 hp

Mathematics, Preparatory Mathematics for the University, 3 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA015X
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Preparandkurs för matematik på högskolan
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Fastställd: 2010-01-18
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen ger en repetition inför matematikstudier på högskolan. Grundläggande moment i matematik på gymnasieskolans naturvetenskapliga program behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- tillämpa grundläggande räknefärdigheter
- tillämpa potens- och logaritmlagarna
- lösa enkla ekvationer
- lösa enkla problem med hjälp av trigonometri

Innehåll

- grundläggande räknefärdighet: skrivsätt, uttryck, potenslagarna, logaritmlagarna,
ekvationer och olikheter
- trigonometri: likformighet och grundläggande definitioner
- elementära funktioner: räta linjen och trigonometriska funktioner

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C Eller: Matematik 3b/3c

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

I100: Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ekstig, Hellström, Sollervall
 • Titel: Matematik Startbok
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 3
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i någon examen vid Mittuniversitetet.