Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp

Environmental Science BA (A), Sustainable Development - Introductory Course, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX023G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Hållbar utveckling - introduktionskurs
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-28
 • Fastställd: 2012-03-21
 • Senast ändrad: 2020-06-04
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter kring begreppet Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för begreppet Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv.
- översiktligt beskriva metoder för att bedöma Hållbar utveckling.
- översiktligt redogöra för styrmedel för att uppnå en Hållbar utveckling.
- visa systemförståelse för begreppet Hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till området Hållbar utveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, exkursioner och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

2001: Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnare på Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt Högskoleförordningen och Mittuniversitetets antagningsordning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Caradonna, J.L.
 • Titel: Sustainability : A history
 • Förlag: Oxford University Press Inc.
 • Upplaga: 2014 eller 2016
 • Författare/red: Karl-Henrik Robèrt et al.
 • Titel: Sustainability Handbook
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: 208 pp.
Artiklar och kompendier kan tillkomma.