Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Informatics BA (A), User-Centered Systems Design I, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK006G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Användarcentrerad systemutveckling I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Fastställd: 2007-12-07
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Syfte

Kursen skall ge förståelse för processer, modeller, roller och användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt ur ett användarcentrerat perspektiv. Utifrån detta studeras hur man praktiskt kan arbeta för att nå hög användbarhet i IT-lösningar. Efter avslutad kurs skall studenten kunna delta i användarcentrerade systemutvecklingsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och exemplifiera användarcentrerat behov,
- beskriva centrala begrepp inom området systemutveckling,
- tillämpa systemutvecklingsprocessens livscykel,
- beskriva olika angreppssätt vid systemutveckling,
- beskriva några systemutvecklingsmodeller,
- beskriva olika kategorier av roller som ingår i ett systemutvecklingsprojekt

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Användarcentrering
- Systemutvecklingsmodeller
- Centrala begrepp inom området systemutveckling
- Systemutvecklingsprocessens livscykel
- Olika angreppssätt vid systemutveckling
- Roller som ingår i ett systemutvecklingsprojekt
- Designrollens ansvar och konsekvenser

Behörighet

-
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen omfattar 200 timmar.

Kursen kan genomföras som campuskurs och/eller som webbaserad distanskurs. Vid webbaserad distanskurs krävs webbkamera och headset för att kunna genomföra kursen.

Examination

2001: Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, genomförs i Grupp., 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Workshop, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter., 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2004: Hemtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gulliksen Jan, et al
 • Titel: Användarcentrerad systemdesign
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Gäller både fristående kurs och programmet Informatik med inriktning systemutveckling
 • Författare/red: Lars Wiktorin
 • Titel: Utveckling av IT-system - krav, metod och arkitektur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 1
 • Författare/red: Jonas Söderström
 • Titel: Jävla skitsystem!
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller programmet Informatik med inriktning systemutveckling.

OBS. Kurslitteraturen varierar beroende på om du läser fristående kurs eller programmet Informatik med inriktning systemutveckling.
Material tillkommer som finns på kursens webbplats.

Sidan uppdaterades 2022-07-14