Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Informatics BA (A), User-Centered Systems Design I, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK006G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Användarcentrerad systemutveckling I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-10-04
 • Fastställd: 2007-12-07
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Syfte

Kursen skall ge förståelse för processer, modeller, roller och användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt ur ett användarcentrerat perspektiv. Utifrån detta studeras hur man praktiskt kan arbeta för att nå hög användbarhet i IT-lösningar. Efter avslutad kurs skall studenten kunna delta i användarcentrerade systemutvecklingsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och exemplifiera användarcentrerat behov,
- beskriva centrala begrepp inom området systemutveckling,
- tillämpa systemutvecklingsprocessens livscykel,
- beskriva olika angreppssätt vid systemutveckling,
- beskriva några systemutvecklingsmodeller,
- beskriva olika kategorier av roller som ingår i ett systemutvecklingsprojekt

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Användarcentrering
- Systemutvecklingsmodeller
- Centrala begrepp inom området systemutveckling
- Systemutvecklingsprocessens livscykel
- Olika angreppssätt vid systemutveckling
- Roller som ingår i ett systemutvecklingsprojekt
- Designrollens ansvar och konsekvenser

Behörighet

Grundläggande behörighet -

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen omfattar 200 timmar.

Kursen kan genomföras som campuskurs och/eller som webbaserad distanskurs. Vid webbaserad distanskurs krävs webbkamera och headset för att kunna genomföra kursen.

Examination

2001: Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, genomförs i Grupp., 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Workshop, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter., 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2004: Hemtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gulliksen Jan, et al
 • Titel: Användarcentrerad systemdesign
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller både fristående kurs och programmet Informatik med inriktning systemutveckling
 • Författare/red: Lars Wiktorin
 • Titel: Utveckling av IT-system - krav, metod och arkitektur
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 1
 • Författare/red: Jonas Söderström
 • Titel: Jävla skitsystem!
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller programmet Informatik med inriktning systemutveckling.
OBS. Kurslitteraturen varierar beroende på om du läser fristående kurs eller programmet Informatik med inriktning systemutveckling.
Material tillkommer som finns på kursens webbplats.