Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Education BA (A), Physical Education and Health, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE224G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Idrott och hälsa
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 25%, Övrigt 75%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-05-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-03

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom ämnet idrott och hälsa för att kunna undervisa i ämnet, integrera kunskapen i andra ämnen och ämnesområden. Vidare skall studenten kunna leda aktiviteter i skola kopplade till idrott och hälsa.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskaper inom idrott och hälsa som krävs för yrkesutövningen
- visa kunskaper om praktiska och estetiska lärprocesser
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och förbättra undervisning i syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling
- visa kunskap och förmåga att orientera i natur och utemiljö med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg
- visa kunskap om kartors uppbyggnad och symboler
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar
och jämställdhetsperspektiv, utifrån samhällets och demokratins värdegrund
avseende undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskaper i ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa med utgångspunkt i lek och grundformer
- visa kunskap och förståelse för människokroppens allmänna anatomi samt de
olika organsystemens normala fysiologi och reglering. Vidare visa kunskap och
förståelse för samspel mellan olika organsystem vid fysisk aktivitet.
- visa kunskap och förståelse för fysisk aktivitet i förhållande till barnets utvecklingsfaser, samt förmåga att argumentera för hälsoeffekter kopplade till fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
- visa kunskap och förståelse för tränings principer, träningslärans grunder samt träningsplanering
- visa kunskap och förståelse för nutrition i förhållande till barnets utvecklingsfaser och fysisk aktivitet
- visa förståelse för faktorer som kan begränsa barnets fysiska prestationsförmåga under olika omständigheter inklusive elever i behov av särskilt stöd
- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet idrott och hälsa

Innehåll

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Introduktion till praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik (5 hp)

- Introduktion till idrottsvetenskap
- Praktiskt ledarskap för lärare i grundskolans årskurs F-6
- Grundläggande vetenskapliga betraktelsesätt och metoder

Delmoment 2: Introduktion till idrottsvetenskap och funktionell rörelse (12,5 hp)

- Grundläggande förståelse för kroppens anatomi och fysiologi
- Friluftsliv och orientering med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg
- Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn
- Barnets utvecklingsfaser relaterade till fysisk aktivitet, tillväxt, koordination, styrka samt kost
- Träningsprinciper, träningslära och träningsplanering
- Idrottsdidaktik i syfte att utveckla allsidig rörelsekompetens och hälsofrämjande lärmiljöer med utgångspunkt i lek och grundformer samt sammansatta grundformer

Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik (12,5 hp)

- Barn- och ungdomsidrottens roll i samhället avseende socialisation, social stratifiering, identitetsskapande, kroppsuppfattning och självbild
- Etiska och moraliska aspekter inom ämnet idrott och hälsa
- Bedömning inom ämnet idrott och hälsa med hänvisning till aktuella styrdokument
- Takt och rytm i rörelse till musik
- Grundläggande kunskap om simundervisning och livräddning samt säkerhet vid vatten vintertid
- Den svenska idrottskulturens och kroppsövningsämnets framväxt ur ett historiskt perspektiv
- Idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer
- Förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelsekompetens utifrån teorier om lek och motorisk utveckling i skiftande
rumsliga och fysiska miljöer
- Idrottens roll och funktion i samhället utifrån grundläggande vetenskapliga perspektiv

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier.
Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Delmoment 1: Introduktion till praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik - Praktisk uppgift och skriftlig inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Delmoment 1. Introduktion till praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik , Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Delmoment 2. Introduktion till idrottsvetenskap och funktionell rörelse - Skriftlig tentamen, 8,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Delmoment 2: Introduktion till idrottsvetenskap och funktionell rörelse, Praktisk examination, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik, Skriftlig inlämningsuppgift, 8,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2006: Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik, Praktisk examination, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras skriftligt , muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:

För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Hvitfeldt, Åke
 • Titel: Rörelse och Idrott
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 978 9147048175
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38325-49-0 kan laddas ner som pdf. 22 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Rev 2016)
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Kommentar: ISBN: 978-913832691-6 Kan laddas ner som pdf 288 s.
 • Författare/red: Åkesdotter Cecilia et al.
 • Titel: Idrottens ledarskap
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 4789177270201
Moment 2
 • Författare/red: Britta Brugge, Matz Glantz och Klas Sandell
 • Titel: Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147100033
 • Författare/red: Håkan Larsson, Jane Meckbach (red.)
 • Titel: Idrottsdidaktiska utmaningar
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147100033
 • Författare/red: Menguc Aila Ibanez et al
 • Titel: Idrottens träning
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789177270195
 • Författare/red: Tonkonogi Michail, Helena Bellardini
 • Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. För hälsa, prestation och individuell utveckling
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789186323448
Moment 3
 • Författare/red: Håkan Larsson, Birgitta Fagrell
 • Titel: Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147084432

Referenslitteratur

 • Titel: FYSS – EVIDENSBASERAD KUNSKAPSBAS:
 • Webbadress: http://www.fyss.se/
 • Författare/red: Anita Wehlin
 • Titel: Orientera i skolan
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 978-91-87745-49-2
 • Författare/red: Ingegerd Ericsson
 • Titel: Rör dig lär dig: motorik och inlärning
 • Förlag: SISU idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 978-91-85138-94-4
 • Författare/red: Jimmy Säfström
 • Titel: Rörelseglädje
 • Förlag: Lust att lära - JS Läromedel
 • Kommentar: ISBN: 9789163746512
 • Författare/red: Livsmedelsverket
 • Titel: Bra måltider i skolan
 • Förlag: Stibo Complete
 • Kommentar: ISBN: 978-91-7714-266-9
 • Författare/red: Sjödin, C
 • Titel: Simlärarboken
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789186323585
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Tillkommer kostnad för simhallsbesök.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE162G.
Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.