Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Migration and Health, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH036G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Migration och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-25
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2020-06-02
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om migrationens orsaker och effekter, bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoförhållanden av vikt för välbefinnandet bland de som har migrerat. I kursen kommer dessa perspektiv att belysas på individ-, familj- och befolkningsnivå med utgångspunkt från sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa. Vidare syftar kursen till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om metoder och modeller för förebyggande av psykisk ohälsa samt kunskaper och förståelse för hälsofrämjande- och riskfaktorer som är avgörande för livsvillkoren i ursprungslandet, under migrationen så väl som i det nya hemlandet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för migrationens orsaker och effekter.
- redogöra för vanligt förekommande hälsofrämjande metoder och modeller vid psykisk ohälsa.
- reflektera över sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa.
- reflektera över hälsa som resurs och hur det tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete med flyktingar, nyanlända och andra utsatta grupper.

Innehåll

- Nutida och historiska perspektiv på migrationens orsaker och effekter
- Sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa och ”minska hälsotappet” i samband med migrationen
- Hälsofrämjande metoder och modeller vid psykisk ohälsa
- Regionala, nationella och globala perspektiv på hälsa, integration och etablering
- Intersektionella perspektiv på den levda vardagen för flyktingar, nyanlända och andra utsatta grupper

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Onlinesammankomster sker genom e-mötesverktyg. Headset erfordras.

Examination

2001: Diskussionsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Online seminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Övergångsregel

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH024G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ahmadi, F.
 • Titel: Kultur och hälsa
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Al-Baldawi, R.
 • Titel: Migration och anpassning. Den okända resan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Eastmond, M., & Åkesson, L. (red.).
 • Titel: Globala familjer. Transnationell migration och släktskap
 • Förlag: Hedemora: Gidlunds förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Eriksson, M.
 • Titel: Socialt kapital. Teori, begrepp och mätning – en kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa
 • Förlag: Umeå Universitet, Institutionen för epidemiologi och folkhälsa
 • Upplaga: 2003
 • Webbadress: http://polisen.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/05/Socialt-kapital.pdf
 • Författare/red: Lindskog, R., & Deniz, F.
 • Titel: Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk utmaning
 • Förlag: Malmö: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ljungar, E.
 • Titel: Levebröd eller entreprenörskap? – Om utlandsfödda personers företagande i Sverige
 • Förlag: Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
 • Upplaga: 2007
 • Webbadress: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197018/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: Avhandling i sociologi
 • Författare/red: Nilsson, A., & Nyström, Ö.
 • Titel: Flyktingkrisen och den svenska modellen
 • Förlag: Lund: Celanders förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.