Teknisk fysik GR (C), Simulering och beräkning, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Teknisk fysik GR (C), Simulering och beräkning, 6 hp

Engineering Physics BA (C), Simulation and Computation, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TF003G
 • Ämne huvudområde: Teknisk fysik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Simulering och beräkning
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-09-01
 • Fastställd: 2021-10-07
 • Senast ändrad: 2021-06-22
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till numeriska stödmetoder för teknisk fysik. Utöver detta är syftet också att ge studenten övergripande kunskap om experimentell verifiering av numeriska resultat.

Lärandemål

Vid avslutad kurs ska studenten kunna:
- lösa problem inom teknisk fysik med hjälp av finita elementprogram;
- förenkla/omformulera tekniska eller fysikaliska problem för att lösas med finita elementprogram;
- genomföra experimentell verifiering av simuleringsresultat;
- självständigt fördjupa sig i ett givet problem, lösa problemet och presentera dess lösning;
- kritiskt granska och bedöma rimligheten i erhållna resultat.

Innehåll

Kursen behandlar ingenjörmässiga problem inom teknisk fysik med numerisk simulering (finita elementmetoden) samt experimentell verifiering. Problem hämtas från t.ex. värmeledning, konvektion, hållfasthetlära, strömningsmekanik och elektromagnetisk strålning. Kursen ska ge en bred introduktion till numerisk simulering, och fördjupad förståelse för de problem som studeras.

Behörighet

Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp; Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 6 hp; Energiteknik GR (B), Termodynamik, 6 hp; och Teknisk fysik GR (B), Programmering för tillämpningar i teknisk fysik, 3 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av laborationer och projekt. Kursen kräver en betydande del självstudier.

Examination

L101: Laborationer, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Redovisning sker med hjälp av skriftlig rapport.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod ET113G.

Litteratur

Sidan uppdaterades 2021-12-07