Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder, 6 hp | miun.se

Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder, 6 hp

Mathematics BA (C), Mathematical Methods of Physics, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA141G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Fysikens matematiska metoder
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-02-01
 • Fastställd: 2021-04-14
 • Senast ändrad: 2021-04-14
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagaren ska lära sig mer avancerade matematiska hjälpmedel och metoder vanliga inom fysiken samt tillämpandet av dessa metoder på konkreta fysikaliska problem.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
- modellera och analysera fysikaliska problem med hjälp av variationsprinciper
- formulera problem i termer av partiella differentialekvationer utifrån grundläggande fysikaliska frågeställningar
- använda koordinatbyten för att lösa differentialekvationer med variabelseparation
- använda utveckling i egenfunktioner till fysikaliskt relevanta problem
- konstruera egenfunktioner med hjälp av lämpliga speciella funktioner
- definiera och i grundläggande fall applicera Greenfunktioner.

Innehåll

Inledning till variationskalkyl
- Eulers ekvationer med tillämpningar

Speciella funktioner
- gamma- och betafunktioner
- felfunktion
- asymptotisk utveckling
- Stirlings formel

Partiella differentialekvationer
- överblick till centrala differentialekvationer i matematisk fysik
- lösningsmetoder byggda på Fourierserier och Greenfunktioner

Tensorkalkyl
- differentialoperatorer i kurvlinjära koordinater

Serielösning av partiella differentialekvationer
- orientering om ortogonalitet och serieframställning
- exempel för ortogonala funktionsfamiljer som Legendrepolynom och Besselfunktioner
- tillämpningar på partiella differentialekvationer

Behörighet

Matematik GR (B): Flervariabelanalys, 6 hp, samt Serier och transformer, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier med handledning, föreläsningar och övningar.

Examination

I100: Inlämningsuppgifter, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Inlämningsuppgifter med muntlig uppföljning.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mary L. Boas
 • Titel: Mathematical Methods in the Physical Sciences
 • Upplaga: 3

Sidan uppdaterades 2022-07-14