Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp

Psychology Ba (A), Introduction to psychology, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS087G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Basblock
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-09-28
 • Fastställd: 2015-03-26
 • Senast ändrad: 2020-07-02
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om grundläggande områden inom psykologiämnet såsom beteendets biologiska grund, kognition, perception, emotion, inlärning, personlighet, socialpsykologiska perspektiv samt psykologi som vetenskap.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången delkurs kunna:

Introduktion till psykologi

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i psykologins historia och utveckling fram till dagens vetenskapliga psykologi
• på en översiktlig nivå beskriva den vetenskapliga grunden för psykologins arbetsområde
• redogöra för olika forskningsdesigner inom psykologin samt efter lärares anvisningar delta i en vetenskaplig studie
• på en grundläggande nivå tillgodogöra sig huvuddragen i vetenskapliga studier inom området
• definiera och förklara centrala psykologiska begrepp och teorier
• redogöra för huvuddragen i några funktionella relationer i centrala nervsystemet
• på en översiktlig nivå kunna beskriva relationen mellan subjektiv upplevelse, psykologiska processer (med fokus på perception och emotion) och dess biologiska bas

Färdighet och förmåga
• demonstrera förmåga att relatera psykologisk teori till frågeställningar i vardags- och arbetslivet
• använda bibliotekets webb, söka i och använda bibliotekets katalog och kunna tillämpa grundläggande sökteknik i olika ämnesspecifika databaser med tonvikt på sökning av vetenskapligt granskade artiklar
• skriva en introduktion som utmynnar i en frågeställning där löpande referenshantering följer APA-manualens riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande forskning inom psykologin
• granska och värdera användbarheten i aktuella teorier, modeller och begrepp


Personlighetspsykologi

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i de stora personlighetsteorierna, samt ange likheter och skillnader mellan dessa, främst avseende begreppen arv och miljö samt stabilitet
• redogöra för forskningsdesigner som förekommer inom personlighetspsykologisk forskning
• redogöra för synen på mätning av personlighet inom de olika skolbildningarna
• översiktligt redogöra för kunskapsläget avseende relationen mellan personlighet och hälsa samt för personlighetens betydelse i vardagslivets psykologi

Färdighet och förmåga
• med stöd av litteraturen resonera kring konsekvenser av teorierna avseende människosyn, personlighetens struktur och dynamik, utveckling och avvikelse/normalitet
• resonera kring möjligheter och problem med personlighetsmätning
• skriva en rapport med introduktion, resultat och diskussion där formalia följer APA-manualens riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera de olika teorierna utifrån deras vetenskapliga och praktiska tillämpning
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande personlighetspsykologisk forskning


Kognitions- och inlärningspsykologi

Kunskap och förståelse
• definiera och redogöra för centrala kognitions- samt inlärningsteoretiska principer, teorier och begrepp
• redogöra för relevant forskning och forskningsdesign som kan förekomma inom kognitions- och inlärningspsykologi

Färdighet och förmåga
• tillämpa inlärningsteoretiska begrepp i en analys av beteenden i vardags- och arbetslivssituationer
• designa en studie inom inlärnings- eller kognitionspsykologi och skriftligt presentera den i enlighet med APA-manualens riktlinjer
• kunna relatera kognitiva och inlärningsprocesser till attityder i arbetslivet och specifikt i arbetslivsförändringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• definiera, resonera samt förhålla sig till centrala etiska och filosofiska frågeställningar som uppstår i relation till kognitions- och inlärningsteoretiska områden
• granska och värdera användbarheten i aktuella kognitions- och inlärningspykologiska teorier och begrepp


Socialpsykologi

Kunskap och förståelse
• utifrån teori och empiri översiktligt identifiera, beskriva och exemplifiera hur människan ser på, påverkar och påverkas av andra (dvs sin sociala omvärld)
• identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och för vardagslivet
• redogöra för några möjligheter och begränsningar i tillämpning av socialpsykologisk teori

Färdighet och förmåga
• skilja ut viktiga socialpsykologiska fenomen
• designa, genomföra samt rapportera en mindre empirisk studie

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
• granska och värdera andras vetenskapliga studier
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande socialpsykologisk forskning
• redogöra för några möjligheter och begränsningar i tillämpning av socialpsykologisk teori

Innehåll

Kursen omfattar delkurserna:
Introduktion till psykologi 7,5hp
Personlighetspsykologi, 7,5 hp
Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp

De olika delkurserna belyser bl. a:
Introduktion till psykologiämnets olika teoribildningar med tonvikt på biologiska grunder, perception och emotion samt orientering kring relationen mellan psykologiska faktorer och dess biologiska och fysiologiska bas. Olika personlighetspsykologiska teoribildningar och dess tillämpningar. Introduktion till kognitionspsykologi och inlärningsteoretiska begrepp och den tillämpade beteendeanalysen. Människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar samt grupprocesser. Vetenskaplig metod inom ämnet med tonvikt vid problemformulering och undersökningsdesign, samt etik och vetenskapligt skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten, laborativa övningar samt deltagande i psykologiska experiment.

Examination

2001: DK1, Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: DK1, Moment 2, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: DK1, Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2004: DK2, Moment 1, Personlighetsteorier, Skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: DK2, Moment 2, Fördjupningsarbete, Muntlig och skriftlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2006: DK2, Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2007: DK3, Moment 1, Grundkunskap: Frågesport, Muntlig examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2008: DK3, Moment 2, Design av studie, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2009: DK3, Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2010: DK4, Moment 1, Empirisk studie, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2011: DK4, Moment 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Till vissa delmoment på kursen används betygen godkänd (G) och underkänd (U).
Betygskriterier för slutbetyg, se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C.
 • Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology.
 • Förlag: Cengage Learning EMEA.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar
Moment 2
 • Författare/red: Cervone, D., & Pervin, L.A.
 • Titel: Personality: Theory and Research.
 • Förlag: Wiley.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C.
 • Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology.
 • Förlag: Cengage Learning EMEA.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Sundel, M. & Sundel, S. S.
 • Titel: Behavior change in the human services - Behavioral and Cognitive Principles and Applications.
 • Förlag: SAGE Publications.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R.
 • Titel: Social Psychology.
 • Förlag: W. W. Norton & Company.
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande.
För samtliga moment kan forskningsartiklar inom området samt annan litteratur tillkomma enligt lärares anvisning.
Övrig information
All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatoriskt deltagande kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.

Inbördes ordning på delkurserna kan komma att förändras.