Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datateknik GR (A), Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Web Programming with HTML5, CSS3 and JavaScript, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT146G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2012-04-17
 • Fastställd: 2012-06-04
 • Senast ändrad: 2020-12-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-12-01

Syfte

Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om programmering och layout av interaktiva Webbapplikationer. Kursen ger grundläggande kunskaper om olika protokoll och programmeringsspråk.

Lärandemål

Den studerade skall efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för syntaxen i några ”taggade notationer” så som HTML och XML
- grundläggande programmering av webbsidor,
- skapa mallar och layout för webbsidor,
- hantera dynamiska webbsidor med hjälp av JavaScript,
- använda (inklusive sökning, navigation och transformering) några hierarkiska datatrepresentationsformat så som XML och JSON.

Innehåll

Kursen omfattar:
- HTTP, URL
- HTML5
- CSS3
- XML, XSD, XSLT
- JSON
- Programmering med JavaScript
- Validering av kod
- Namnrymder
- Transformationer
- Organisering av webbplats

Behörighet

Datateknik GR (A), omfattande 7,5 hp grundläggande programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Vissa inslag av påbjudna grupparbeten kan förekomma.

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen.

Vissa delar kan komma att ges på engelska.

Examination

L108: Laborationer, Laboration, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P108: Projektarbete, Projektarbete, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT016G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Deitel, Deitel, Deitel
 • Titel: Internet& World Wide Web - How to program
 • Förlag: Pearson Education Limited
 • Upplaga: 5:e upplagan
 • Kommentar: ISBN: 978-0-273-76402-1