Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

Comparative Literature BA (C), Creative and Critical Writing, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI056G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Kreativt och kritiskt skrivande
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-09-25
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Denna kurs syftar främst till att ge den studerande fördjupade färdigheter i litterär gestaltning genom ett kontinuerligt arbete med ett större skönlitterärt skrivprojekt, som även innefattar essäistisk reflektion över det egna litterära gestaltningsarbetet. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes förmåga att läsa och skriva litteraturkritik och essäistik. Genom kursen löper textkritiska samtal om dels kursdeltagarnas egna skrivprojekt, dels kurslitteraturen, bestående av skönlitterära verk, essäistik, litteraturkritik, texter i poetik och annan litteraturvetenskaplig text.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha slutfört ett större skrivprojekt i valfri skönlitterär genre (inklusive essäistik)
- ha vidareutvecklat och fördjupat sin kritiska och analytiska förmåga att reflektera över andras och egna skönlitterära texter
- ha utvecklat sina färdigheter i att kritiskt läsa och skriva essäistik
- ha utvecklat sina färdigheter i att kritiskt läsa och skriva litteraturkritik
- kunna återge några centrala nedslag i poetikens historia från antiken till nutid
- ha utvecklat sin förmåga att kontextualisera egna och kurskamraters texter i anknytning till den essäistiska, skönlitterära, litteraturkritiska och litteraturvetenskapliga kurslitteraturen

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
1. Litterär gestaltning och poetik, 5 hp (Literary Figuration, 5 credits)
2. Litteraturkritik, 5 hp (Literary Criticism, 5 credits)
3. Läsa och skriva essäistik, 5 hp (The Reading and Writing of Essays, 5 credits)
4. Skönlitterärt skrivprojekt, 15 hp (Project, 15 credits)

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp samt 22,5 hp i Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen innefattar texthandledning, skrivuppgifter, textkritiska seminarier, föreläsningar samt textsamtal inom mindre responsgrupper.

Examination

M100: Litterär gestaltning och poetik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Litteraturkritik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Läsa och skriva essäistik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M400: Skönlitterärt skrivprojekt, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande i undervisningen, kontinuerliga skrivuppgifter, ett större skönlitterärt skrivprojekt samt textkritiska seminarier och litteraturdiskussioner.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en s k breddkurs som inte kan utgöra del av huvudområdet litteraturvetenskap i en examen. Den berättigar inte till studier på avancerad nivå.

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI044G, Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Dikter, tidningsartiklar och utdrag ur skrivhandböcker enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Farrokhzad, Athena
 • Titel: Vitsvit
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Författare/red: Hansson, Gunnar D
 • Titel: Var slutar texten?: tre essäer, ett brev, sex nedslag i 1800-talet
 • Upplaga: 2011 (urval)
 • Förlag: Autor
 • Författare/red: Horne, Kjældegaard & Simonsen
 • Titel: "Litteratur" i Kjældegaard m fl (red), Litteratur: En introduktion till teori och analys
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Küchen, Maria
 • Titel: Att skriva börjar här: version 2.0 (Ny utg.), "Manifest för ett nytt litterärt decennium", Dagens Nyheter, 2009-08-22 (Moodle)
 • Författare/red: Schmidt, Lisa
 • Titel: Radera: Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker
 • Upplaga: 2018 (urval)
 • Förlag: Glänta produktion
 • Författare/red: Stenbeck, Evelina
 • Titel: Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad
 • Upplaga: 2017 (urval)
 • Förlag: Ellerströms
 • Författare/red: Thomsen, Søren Ulrik
 • Titel: En dans på glosor: Eftertankar kring den konstnärliga skapelseprocessen
 • Upplaga: 2001
 • Förlag: Ellerströms
 • Kommentar: Kap 1-5
Moment 2
 • Titel: "Experiment i kritik", i Ord & Bild, nr 2 (1997)
 • Titel: En skönlitterär titel samt ett antal recensioner av denna enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Anderberg, Tomas
 • Titel: "Kritiska rollkonflikter" , Alla är vi kritiker
 • Upplaga: 2009 (urval)
 • Förlag: Atlas
 • Författare/red: Engdahl, Horace
 • Titel: "Kritiken och dess dubbelgångare" i Ärret efter drömmen: Essäer och artiklar
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Bonniers
 • Författare/red: Küchen, Maria
 • Titel: Att skriva börjar här: ersion 2.0 (Ny utg.)
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Ordfront
 • Författare/red: Samuelsson, Lin
 • Titel: Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1856, 2006
 • Upplaga: 2013 (urval)
 • Förlag: Karlstad: Bild, text & form
Moment 3
 • Författare/red: Adorno, Theodor W
 • Titel: Minima Moralia: Reflexioner ur den stympade livet
 • Upplaga: 1986 (urval)
 • Förlag: Arkiv förlag
 • Författare/red: Hansson, Gunnar D
 • Titel: Var slutar texten? Tre essäer, ett brev, sex nedslag i 1800-talet
 • Upplaga: 2011 (urval)
 • Förlag: Autor
 • Författare/red: Hassen Khemiri, Jonas
 • Titel: "O¨ppet brev till Beatrice Ask"
 • Webbadress: https://www. asymptotejournal.com/nonfiction/jonas-hassen-khemiri-an-open-letter-to-beatrice-ask/swedish/
 • Författare/red: Melberg, Arne (red)
 • Titel: Essä
 • Upplaga: 2013 (urval)
 • Författare/red: Morton, Timothy
 • Titel: Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: New York: Columbia University Press
 • Kommentar: s. 1-6, 159-162
 • Författare/red: Praizovic; Lidija
 • Titel: Lite om mina föräldrar och min bakgrund, vem jag, var jag kommer ifrån
 • Upplaga: Glänta, nr 3-4 (2014) (urval9
 • Författare/red: Ramqvist, Karolina
 • Titel: Det är natten: författaren och den som skriver
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Solnit, Rebecca
 • Titel: Män förklarar saker för mig
 • Upplaga: 2015 (urval)
 • Förlag: Daidalos
Moment 4
 • Titel: Skönlitteratur och essäer i anknytning till studentens eget skrivande tillkommer enligt överenskommelse med handledare.

Sidan uppdaterades 2022-07-14