Litteraturvetenskap AV, Subjektivitetens historia, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Litteraturvetenskap AV, Subjektivitetens historia, 7,5 hp

Comparative Literature MA, The History of Subjectivity, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI027A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Subjektivitetens historia
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-11-30
 • Senast ändrad: 2020-11-30
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap om subjektivitetens förvandlingar genom den västerländska litteratur- och idéhistorien. I centrum står ett antal för temat centrala teoretiska och filosofiska texter, dels äldre exempel, dels nutida försök att ifrågasätta och tänka om människans form.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för det moderna subjektets uppkomst och historia
- exemplifiera ett antal centrala filosofiska definitioner av, och teorier om, begreppet ”subjekt”
- analysera litterära texter med avseende på subjektiviteten som historisk form för erfarenhet
- förstå och redogöra för de vidare (politiska, etiska, estetiska) implikationerna av olika former av subjektivitet

Innehåll

Det moderna subjektet (i bemärkelsen en individ som tillskriver sig sina handlingar som något eget) anses växa fram någon gång mellan renässans och romantik. Kursens övergripande fråga är om detta subjekt fortfarande är intakt, eller om den moderna subjektiviteten idag tillhör det förgångna. I syfte att ge en både bred och fördjupad förståelse både för subjektet som filosofiskt begrepp och historisk erfarenhet ger kursen ett antal tematiska perspektiv på detta: Det moderna subjektets uppkomst, Liberalism och frihet, Subjektet och individen, Kärlek och narcissism, Politik och subjektivering, Efter subjektet. Varje ’tema’ diskuteras vid ett seminarium, via utvalda texter.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av en kombination av föreläsningar och seminarier, samt däremellan inläsning av texterna till nästa seminarium. Undervisningen är frivillig.

Examination

2101: Subjektivitetens historia, Skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Skriftlig inlämningsuppgift.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Adorno, Theodor W.
 • Titel: “On Subject and Object,” i Critical Models: Interventions and Catchwords
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Althusser, Louis
 • Titel: "Ideologi och ideologiska statsapparater (Noter för en undersökning)", I Filosofi från proletär klasståndpunkt, övers. Ewa Rappe & Gunnar Sandin. Stockholm: Bo Cavefors Bokförlag
 • Upplaga: 1976
 • Författare: Barad, Karen
 • Artikeltitel: ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of how Matter comes to Matter”, i Signs: Journal of Women in Culture and Society
 • År/Volym/nr/sidor: 2003, vol. 28, nr 3
 • Författare/red: Beauvoir, Simone de
 • Titel: Det andra könet
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: del 3 i bok II
 • Författare/red: Butler, Judith
 • Titel: Giving an Account of Oneself
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Derrida, Jacques
 • Titel: ”’Eating Well,’ or the Calculation of the Subject: An Interview with Jacques Derrida”, i Who Comes After the Subject?
 • Upplaga: 1991
 • Kommentar: s. 96–119
 • Författare/red: Descartes, René
 • Titel: Avhandling om metoden. Valda skrifter
 • Kommentar: del 4 och 5
 • Författare/red: Florence, Maurice
 • Titel: ”Foucault”, i Aesthtetics, Method, and Epistemology
 • Författare/red: Franzén, Carin
 • Titel: När vi talar om oss själva: Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Freud, Sigmund
 • Titel: ”Introduktion till narcissismen”, Metapsykologi. Samlade skrifter bd IX
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Greenblatt, Stephen
 • Titel: ”Introduction” & ”Epilogue”, i Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare
 • Upplaga: 1980
 • Kommentar: 1. 1–9, 255–257.
 • Författare/red: Hardt, Michael & Negri, Antonio
 • Titel: Commonwealth
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: s. 165–188
 • Författare/red: Hardt, Michael & Negri, Antonio
 • Titel: Imperiet
 • Upplaga: 2003
 • Kommentar: s. 328–344.
 • Författare/red: Hayles, N. Katherine
 • Titel: How we Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics
 • Upplaga: 1999
 • Kommentar: kap. 1 och 11.
 • Författare/red: Horkheimer, Max & Theodor W. Adorno
 • Titel: Upplysningens dialektik: Filosofiska fragment
 • Upplaga: 1996
 • Författare/red: llouz, Eva
 • Titel: Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: kap 3
 • Författare/red: Lyotard, Jean-François
 • Titel: ”A Postmodern Fable”, i Postmodern Fables
 • Upplaga: 1997
 • Författare/red: Mill, John Stuart
 • Titel: Om friheten
 • Upplaga: 1984
 • Kommentar: s. 9–22, 63–82.
 • Författare/red: Montaigne, Michel de
 • Titel: ”Om bristen på beständighet i våra handlingar”, ”Om erfarenhet”, i Essayer, bd 2 och 3
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Rancière, Jacques
 • Titel: ”Politik, identifikation, subjektivation”, i Texter om politik och estetik
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Taylor, Charles
 • Titel: Sources of the Self: The Making of the Modern Identity
 • Upplaga: 1989
 • Kommentar: s. 111–114, 177–207

Sidan uppdaterades 2022-07-14