Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

Education BA (B), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE206G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Pedagogik
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-09-25
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik ska utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder i pedagogik, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lärandemålen gäller områdena: Pedagogik som vetenskap; Bedömning, rekrytering och urval; Styrning och utvärdering samt Teknikstött lärande i arbetslivet.

Innehåll

Kursen består av fyra moment med följande innehåll och omfattning:

Moment 1: Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp
- De olika principiella stegen i en forskningsprocess ingår liksom olika sätt att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i pedagogisk forskning.

Moment 2: Bedömning, rekrytering och urval, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika tillämpningar i beteendevetenskapliga mätningar vid utvärdering av pedagogiska processer som rekrytering och urval. Kunskapsteori härför liksom konstruktion av mätinstrument som test, enkät och intervju ingår.

Moment 3: Styrning och utvärdering, 7,5 hp
- I detta moment ingår att utifrån pedagogisk teori genomföra behovs- och målanalyser som grund för styrning och utvärdering av utbildning och undervisning.

Moment 4: Teknikstött lärande i arbetslivet, 7,5 hp
I detta moment ingår olika teorier och modeller om teknikstött lärande och hur dessa kan implementeras i arbetslivsrelaterade lärprocesser.

Behörighet

Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30, minst 22,5 hp
eller tidigare lärarexamen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.

För studenter antagna till Beteendevetenskapliga programmet: I kursen förekommer obligatoriska inslag såsom gruppuppgifter och seminarier som kräver att studenten fysiskt närvarar vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall.
För studenter antagna till Pedagogik B fristående kurs ITD: Inga fysiska träffar förekommer.

Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Bedömning, rekrytering och urval, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Styrning och utvärdering, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Teknikstött lärande i arbetslivet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Följande gäller för respektive moment:
Moment 1 examineras genom gruppuppgift, seminarier och tentamen
Moment 2 examineras genom gruppuppgift, paper och seminarier
Moment 3 examineras genom paper
Moment 4 examineras genom blogg, paper och seminarier

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE022G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus
 • Titel: Att tänka uppsats: Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 104 s.
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt akademiska skrivande
 • Upplaga: 2018 (3:e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 174 s.
 • Författare/red: Bell, Judith, & Waters, Stephen
 • Titel: Introduktion till forskningsmetodik
 • Upplaga: 2016 (5:e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 311 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Borg, Elisabeth, & Westerlund, Joakim
 • Titel: Statistik för beteendevetare
 • Upplaga: 2012 (3:e uppl.)
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Totalt 268 s.; kapitel 1-9 & 15
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 877 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande: Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias (Red.)
 • Titel: Pedagogik som vetenskap: En inbjudan
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Gleerup
 • Kommentar: 200 s.
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: 2007 (2:a uppl.)
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 184 s.
Moment 2
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt akademiska skrivande
 • Upplaga: 2018 (3:e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 174 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande: Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Kahlke, Edith, & Smith, Victor
 • Titel: Arbetsanalys och personbedömning: Att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 355 s.
 • Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
 • Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
 • Upplaga: 2017 (4:e uppl.)
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Totalt 39 s.; kapitel 16
 • Författare/red: Schultz, Duane P., & Schultz, Sydney Ellen
 • Titel: Psychology and work today: Pearson new international edition
 • Upplaga: 2013 (10:e uppl.)
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: Totalt 110 s.; kapitel 3-5 & 8
 • Författare/red: Sparrhoff, Gun, & Fejes, Andreas (Red.)
 • Titel: Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv
 • Upplaga: 2016 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 238 s.
Moment 3
 • Författare: Arneback, Emma, & Bergh, Andreas
 • Artikeltitel: Redaktionellt U&D 25:1 Tema: Juridifieringen av skolan
 • Tidskrift: Utbildning & Demokrati
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/25/1/3-9
 • Kommentar: 7 s.
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt akademiska skrivande
 • Upplaga: 2018 (3:e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 174 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande: Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: House, Ernest R.
 • Titel: Professional evaluation: Social impact and political consequences
 • Upplaga: 1993
 • Förlag: Sage
 • Kommentar: 215 s.
 • Författare/red: Karlsson, Ove
 • Titel: Utvärdering - mer än metod: Tankar och synsätt i utvärderingsforskning: En översikt
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Svenska Kommunförbundet
 • Webbadress: https://www.mah.se/upload/Samverkan/Karlsson%20-%20Utvärdering%20mer%20än%20metod_1999.pdf
 • Kommentar: Ajour nr 3; 92 s.
 • Författare/red: Karlsson-Vestman, Ove, & Andersson, Inger M.
 • Titel: Pedagogisk utvärdering som styrning: En historia från präster till PISA
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Myndigheten för skolutveckling
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1847
 • Kommentar: Forskning i fokus nr 35; 168 s.
 • Författare/red: Krogstrup, Hanne Kathrine
 • Titel: Utvärderingsmodeller
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 248 s.
 • Författare/red: Lindensjö, Bo, & Lundgren, Ulf P.
 • Titel: Utbildningsreformer och politisk styrning
 • Upplaga: 2014 (2:a uppl.)
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 220 s.
 • Författare/red: Lindgren, Lena
 • Titel: Nya utvärderingsmonstret: om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn
 • Upplaga: 2014 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 147 s.
 • Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
 • Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
 • Upplaga: 2017 (4:e uppl.)
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Totalt 28 s.; kapitel 15
 • Författare/red: Segerholm, Christina, & Hult, Agneta
 • Titel: Europe in Sweden: I Segerholm, Christina, Hult, Agneta, Lindgren, Joakim, & Rönnberg, Linda, The governing-evaluation-knowledge nexus: Swedish higher education as a case
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Springer
 • Webbadress: https://www.springer.com/gp/book/9783030211424 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-21143-1.pdf
 • Kommentar: Totalt 21 s.; s. 43-63
Moment 4
 • Författare/red: Agnafors, Marcus, & Levinsson, Magnus
 • Titel: Att tänka uppsats: Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 104 s.
 • Författare/red: Ally, Mohamed, & Tsinakos, Avgoustos (Red.)
 • Titel: Increasing access through mobile learning
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Commonwealth of Learning & Athabasca University
 • Webbadress: http://en.copian.ca/library/research/commonwealth_of_learning/perspectives/perspectives.pdf#page=210
 • Kommentar: Totalt 11 s.; kapitel 14
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt akademiska skrivande
 • Upplaga: 2018 (3.e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 174 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande: Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Garrison, Randy
 • Titel: E-learning in the 21st century: A community of inquiry framework for research and practice
 • Upplaga: 2017 (3:e uppl.)
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 202 s.
 • Författare: Gu, Jia, Churchill, Daniel & Lu, Jie
 • Artikeltitel: Mobile web 2.0 in the workplace: A case study of employees' informal learning
 • Tidskrift: 2014/45/6/1049-1059
 • År/Volym/nr/sidor: British Journal of Educational Technology
 • Kommentar: 11 s.
 • Författare/red: Hrastinski, Stefan
 • Titel: Digitalisering av högre utbildning
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 237 s.
 • Författare: Jaldemark, Jimmy
 • Artikeltitel: Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar
 • Tidskrift: 2013/18/1-2/102-118
 • År/Volym/nr/sidor: Pedagogisk Forskning i Sverige
 • Kommentar: 17 s.
 • Författare: Ley, Tobias
 • Artikeltitel: Knowledge structures for integrating working and learning: A reflection on a decade of learning technology research for workplace learning
 • Tidskrift: 2020/51/2/331–346
 • År/Volym/nr/sidor: British Journal of Educational Technology
 • Kommentar: 16 s.
 • Författare/red: Pachler, Norbert, Pimmer, Christoph, & Seipold, Judith (Red.)
 • Titel: Work-based mobile learning: Concept and cases
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Peter Lang
 • Kommentar: Valda delar; 403 s.; E-bok tillgänglig via universitetsbiblioteket
 • Författare: Sundgren, Marcus
 • Artikeltitel: Blurring time and place in higher education with bring your own device applications: A literature review
 • Tidskrift: 2017/22/6/3081-3119
 • År/Volym/nr/sidor: Education and Information Technologies
 • Kommentar: 39 s.
 • Författare/red: Säljö, Roger
 • Titel: Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet
 • Upplaga: 2013 (3:e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 272 s.
 • Författare: Tynjälä, Päivi
 • Artikeltitel: Toward a 3-P model of workplace learning: A literature review
 • Tidskrift: 2013/6/1/11-36
 • År/Volym/nr/sidor: Vocations and Learning
 • Kommentar: 26 s.

Sidan uppdaterades 2022-07-14