Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), IT-forensik för arkivarier, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), IT-forensik för arkivarier, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (C), IT-forensics for Archival Professionals, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK027G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): IT-forensik för arkivarier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 20%, Teknik 80%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2020-09-25
 • Fastställd: 2020-12-17
 • Senast ändrad: 2020-12-17
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till IT-forensik och dess tillämpning inom förvaltning av verksamhetsinformation och digitalt bevarande. Kursen ska ge praktiska färdigheter i att använda olika digitala verktyg som används hos arkivinstitutioner och andra organisationer för analys av filer, informationsbärare och olika IT-artefakter i vilka verksamhetsinformation kan finnas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- förklara grunderna i IT-forensik
- exemplifiera och praktisera olika IT-forensiska tillämpningar inom olika delar av arkiv- och informationsförvaltning
- använda de vanligaste öppna IT-forensiska programvaror som används inom arkiv- och informationsförvaltning
- planera och genomföra IT-forensisk analys av filer, informationsbärare och olika IT-artefakter i vilka verksamhetsinformation kan finnas
- förstå och förklara skillnaderna mellan IT-forensiskt arbete inom arkiv- och informationsförvaltning i relation till andra tillämpningsdomäner

Innehåll

- Introduktion till IT-Forensik
- Databärare
- Filformat
- Informations- och databärande IT-artefakter
- IT-forensiska verktyg
- IT-forensiskt arbete i arkiv- och informationsförvaltning

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker online och består av föreläsningar, laborationer och sjävstudier. Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Laborationer genomförs på studentens egna dator med fritt tillgänglig programvara.

Examination

L100: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L200: Laboration 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L300: Laboration 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

T100: Skriftlig webbtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kävrestad, J.
 • Titel: Fundamentals of Digital Forensics: Theory, Methods and Real-Life Applications.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Springer International Publishing
 • Kommentar: ISBN 978-3- 030-38954-3

Sidan uppdaterades 2022-07-14