Fysik GR (A), Modern fysik, 6 hp | miun.se

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Fysik GR (A), Modern fysik, 6 hp

Physics BA (A), Modern Physics, 6 higher education credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FY025G
 • Ämne huvudområde: Fysik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Modern fysik
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-09-20
 • Fastställd: 2007-12-13
 • Senast ändrad: 2020-10-08
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-01

Syfte

De studerande ska inhämta grunderna inom den moderna fysiken och skaffa sig en överblick över området. Kursen utgör en grund för vidare studier inom naturvetenskap och teknik.

Lärandemål

Den studerande skall vid avslutad kurs kunna:
- definiera de begrepp som ingår i kursen och använda dessa för att analysera enklare problem och bedöma eventuellt utfall;
- beskriva materiens uppbyggnad och hur den kan studeras;
- vid problemlösning använda de samband som ingår i kursen tillsammans med enklare matematiska metoder;
- beskriva och använda grundläggande mätteknik inom området, inklusive: dimensionsanalys, uppskattning av mätosäkerheter och relevanta diagram för analys av mätdata;
- utföra enklare experiment och med viss hjälp tolka resultatens betydelse och signifikans;
- prestera lösningsförslag och laborationsrapporter som uppfyller ställda krav på läsbarhet, stringens och disposition.

Innehåll

Kursen omfattar: Den speciella relativitetsteorin, materien och den elektromagnetiska strålningens dubbelnatur, Schrödingerekvationen, atomernas uppbyggnad, optiska spektra och röntgenspektra, molekyler och fasta material, energibandmodellen, atomkärnornas uppbyggnad, radioaktivitet, kärnreaktioner, kärnfysikaliska energikällor, partikelfysik.

Behörighet

Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, problemlösningsövningar och laborationer. Ingående laborationsmoment är obligatoriska.

Examination

L100: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Redovisning sker med hjälp av loggbok och skriftlig rapport.

M100: Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av hur väl momenten har klarats av.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hugh D. Young; Roger A. Freedman
 • Titel: University Physics with Modern Physics, Global Edition
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: Kap. 37-44 med undantag för vissa avsnitt.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Carl Nordling, Jonny Österman
 • Titel: Physics Handbook for Science and Engineering
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-07-14